Gradinaeden's Blog

Just another WordPress.com site


2 comentarii

Iosif Ton – clarificari

În urma anunțului meu că m-am asociat cu Mișcarea Străjerilor și a anunțului că sunt ”baptist carismatic”, s-a pornit o furtună de interpretări și de comentarii pe care nu intenționez să le comentez; în special nu doresc să calific eu ”spiritul” dezbaterii și nici limbajul folosit de unii dintre pastorii și teologii baptiști. Semnalez doar faptul că nebaptiștii se întreabă stupefiați: Ce au baptiștii de se sfâșie între ei în felul acesta?

În loc să mă angajez în a da replici, sau în a răspunde celor care s-au grăbit să mă desființeze într-un fel sau altul, voi căuta să-mi clarific poziția de baptist carismatic, în special pentru cei care mă iubesc și care de-a lungul anilor s-au hrănit cu predicile și cu cărțile mele și cărora li s-a creat în mod intenționat impresia că i-am trădat printr-o schimbare radicală de direcție.

Cuvântul ”carismatic” vine de la cuvântul grecesc harismata, folosit de apostolul Pavel în introducerea la discuția lui extinsă despre darurile Duhului Sfânt din 1 Corinteni 12-14:

”În ce privește darurile spirituale (harismata), nu voiesc, fraților, să fiți în necunoștință.” Ceea ce în traducerea română este redat prin două cuvinte, ”darurile spirituale”, sau ”darurile duhovnicești”, în originalul grec este un singur cuvânt: harismata. Pentru a-i ușura cititorului urmărirea argumentării mele, voi cita aici afirmațiile esențiale ale lui Pavel despre aceste ”daruri”, sau ”harisme”, sau ”carisme.”

”Și fiecăruia i se dă arătarea (manifestarea) Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune; altuia, să vorbească despre cunoaștere, datorită aceluiași Duh: altuia, credința, prin același Duh; altuia, darul vindecărilor, prin același Duh; altuia, puterea să facă minuni, altuia proorocia; altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi; și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh; care dă fiecăruia în parte, cum voiește.” (1 Corinteni 12:7-11) Apoi, Pavel face câteva explicații:

”Și Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, prooroci; al treilea învățători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul vindecărilor, ajutorărilor, cârmuirilor și al vorbirii în felurite limbi.

”Oare toți sunt apostoli? Toți sunt prooroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul vindecărilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc?” (12: 28-30).

După ce, în continuare, Pavel ne arată că este o cale mai bună decât calea darurilor, adică dragostea (cap.13), în capitolul 14, apostolul discută pe larg două dintre aceste daruri: proorocia și vorbirea în limbi. Iată cum începe el această discuție:

”Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești (harismata), dar mai ales să proorociți. Într-adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înțelege și cu duhul el spune taine. Cine proorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângăiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși; dar cine proorocește zidește sufletește Biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să proorociți” (14:1-5).

După o serie lungă de explicații și reglementări de aplicare a acestor daruri în Biserică, Pavel concluzionează:

”Astfel, deci, fraților, râvniți (aspirați) după proorocire, fără să împiedicați vorbirea în limbi. Dar toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială” (14:39-40).

Problema din epoca modernă este creată de cei care au decis că o bună parte dintre darurile listate de Pavel au încetat să mai fie date îndată după terminarea scrierii Noului Testament.

Trebuie să spunem răspicat că nu există nici o indicație în textul Noului Testament că Duhul Sfânt nu mai dă aceste daruri de atunci încoace. Dimpotrivă, vom vedea care sunt argumentele din textul Noului Testament că aceste daruri nu s-a intenționat să fie date numai primei generații de creștini, apoi ele să înceteze, ci dimpotrivă.

Apostolul Pavel nu dă să se înțeleagă în nici un fel că aceste daruri vor înceta în cursul istoriei creștinismului. Singura lui preocupare este să reglementeze forma lor de manifestare!

Acum, după ce în secolul al 20-lea au apărut o enormă mulțime de creștini care cred că Duhul Sfânt dă și astăzi toate aceste daruri și care au căpătat numele de ”carismatici”, problema rămâne exact cea pe care a observat-o apostolul Pavel: nevoia de definire a formei de manifestare a acestor daruri. Să clarificăm deci: toți carismaticii cred că Duhul Sfânt împarte și astăzi toate darurile listate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12. Ei se împart în diferite grupări, biserici și chiar culte, prin forma de manifestare a acestor daruri.

Trebuie să mai semnalăm un fenomen cu totul remarcabil. Cei ce acceptă să vină în mișcarea carismatică, adică să nu mai pună bariere Duhului Sfânt, să nu-L mai limiteze spunându-I ei ce daruri să dea și ce să nu dea, trăiesc o mare descătușare, o mare eliberare și o mare bucurie care se manifestă prin exuberanță, prin ridicarea mâinilor în adorare, și prin alte manifestări care pe cei înțepeniți în răceala clasică îi deranjează. Cei ”treziți” la realitatea puterii transformatoare a Duhului Sfânt și la realitatea acțiunilor Lui dumnezeiești, manifestate prin harismata, prin darurile spirituale miraculoase, ascultă ce zic psalmiștii:

”Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie; veniți cu veselie înaintea Lui… Intrați cu laude pe porțile Lui! Intrați cu cântări în curțile Lui!” (Psalmul 100:1-2,4).

”Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui! Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor! Să laude Numele Lui cu jocuri (dansuri), să-L laude cu toba și cu harfa! (Psalmul 149: 1-3)

”Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul în Locașul Lui cel sfânt… Lăudați-L cu sunet de trâmbiță; lăudați-L cu alăuta și harfa! Lăudați-L cu timpane și cu jocuri (dansuri); lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chivale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul!” (Psalmul 150: 1-6).

Evreii, într-adevăr, și astăzi dansează un fel de horă în sinagogile lor, cu niște cântări exuberante și cu o bucurie debordantă. Unii din mișcarea carismatică au împrumutat de la evrei acest fel de manifestare, pe când unii de la noi au repulsie față de astfel de manifestări de bucurie și preferă să stea înțepeniți în băncile lor și să cânte cântări adormitoare și de foarte multe ori triste.

Acesta este unul dintre multele exemple care ar putea fi date cu privire la forma de manifestare în casa Domnului și în orice adunări ale copiilor lui Dumnezeu. Adăugați la aceasta felul de muzică folosit de unii și de alții. Și altele.

Voi căuta acum să mergem mai în adâncime. Pentru aceasta, ne vom îndrepta acum atenția spre învățăturile Domnului nostru Isus Cristos.

Prin toată învățătura Lui, Domnul Isus ne înfățișează situația din lume ca pe două împărății în conflict. Pe Diavolul, El îl numește ”stăpânitorul lumii acesteia” și pe Sine se înfățișează ca pe cel ce năvălește în casa celui tare ca să-i jefuiască bunurile, adică să-i zmulgă pe oameni de sub stăpânirea lui. Domnul Isus își definește propria moarte ca acțiunea prin care face ”răscumpărare pentru mulți.” Răscumpărarea era acțiunea de cumpărare pentru eliberare a unui sclav. Dar acțiunea Domnului Isus pentru eliberarea oamenilor din sclavia Diavolului nu se limitează nicidecum la cruce, ci începe prin predicarea Împărăției lui Dumnezeu, prin vindecări și prin scoateri de demoni.

Astfel, predicarea Împărăției lui Dumnezeu este sămânța care cade într-o inimă bună, care o înțelege și care o cultivă cu răbdare până aduce rod, care este asemănarea cu Dumnezeu și cu Fiul Său și, deasemenea, multiplicarea (treizeci, șaizeci, o sută). Dar scoaterea demonilor face parte din aceeași luptă dintre cele două împărății. ”Dacă eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi” (Matei 12:28). Deasemenea, bolile pot fi cauzate de stăpânire demonică: femeia gârbovă de spate ”era stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputință” și Domnul Isus explică că pe femeia aceasta ”Satan o ținea legată de optsprezece ani” și că ea ”trebuia dezlegată de legătura aceasta” (Luca 13: 10-16). Domnul Isus arată legătura dintre boala fizică și dominația păcatului atunci când I se aduce un paralitic pe targă și El începe vindecarea lui prin declarația. ”Îndrăznește, fiule! Păcatele tale sunt iertate.” (Mat. 9:2)

Prin urmare, în lupta Lui împotriva împărăției lui Satan, Domnul Isus face trei lucruri: predică Împărăția lui Dumnezeu (le explică oamenilor ce înseamnă să ieși de sub puterea lui Satan, să intri sub stăpânirea lui Dumnezeu și cum să trăiești ca să rămâi sub această stăpânire), scoate din oameni demonii și le vindecă bolile. Dar acum urmează un fapt de o importanță crucială: Domnul Isus dă exact aceste trei însăcinări și celor 12 apostoli când îi trimite în misiune: ”Pe drum, predicați și ziceți: “Împărăția cerurilor este aproape!” Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați” (Matei 10: 6-7), dar mai înainte ni se spune că ”le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice fel de boală și orice fel de neputință” (v.1) Aceeași poruncă le-o dă și celor 70 de ucenici când îi trimite și pe ei în misiune: ”În orice cetate veți intra și unde vă vor primi, să mâncați ce vi se va pune înainte; să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți: ”Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.” (Luca 10: 9-10). Aceștia din urmă s-au întors cu mare bucurie zicând: ”Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în Numele Tău”. După ce Domnul le atrage atenția că motivul pentru cea mai mare bucurie este faptul că numele lor este scris în ceruri, Domnul Isus le explică ce a făcut El cu ei: ”Iată că v-am dat putere ca să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului; și nimeni nu vă va putea vătăma”. Dar mai presus de toate, Domnul Isus le spune că acțiunea lor a fost o biruință cosmică împotriva lui Satan: ”L-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer!” (Luca 10:17-24).

Prin urmare, Domnul Isus ne înfățișează două împărății în conflict, ni se înfățișează pe Sine ca Cel care a pornit războiul împotriva împărăției lui Satan și pentru aducerea oamenilor în Împărăția lui Dumnezeu, prin predicarea Împărăției Lui, prin vindecări și prin scoateri de demoni, dar vedem apoi că El îi trimite pe toți ucenicii care au făcut școala Lui să se angajeze în aceeași luptă, cu aceleași obiective și cu aceeași putere.

Întrebarea crucială pentru noi astăzi este aceasta: Misiunea aceasta dată ucenicilor și autoritatea și puterea date lor s-au limitat la ucenicii din prima generație? Oare ele nu s-au dat și generațiilor de creștini de după apostoli?

Eu cred că S-au dat tuturor ucenicilor lui Isus din toate generațiile care urmau să vină, până la sfârșitul istoriei. Un prim indiciu în acest sens este rugăciunea Domnului Isus la încheierea propriei Sale misiuni:

”Dar acum, Eu vin la Tine; și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca ei să aibă bucuria Mea deplină. Le-am dat Cuvântul Tău; și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume… Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin Cuvântul lor” (Ioan 17: 13-20).

Să adăugăm la acestea ceea ce le spune Domnul Isus ucenicilor în seara când li s-a arătat prima dată după înviere:

”Isus le-a zis din nou: ”Pace vouă! Cum M-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi!” După aceste cuvinte, a suflat peste ei și le-a zis: ”Luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor ce le veți ținea, vor fi ținute” (Ioan 20: 21-23).

Paralela între modul în care L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume și modul în care îi trimite Fiul lui Dumnezeu pe ucenicii Săi în lume, cu câteva zile înainte de plecarea Lui la cer, este clară: El îi trimite cu aceleași însărcinări și cu aceeași autoritate și putere care le vine din Duhul Sfânt, exact așa cum și Lui și ucenicilor le vine din Duhul Sfânt! Este evident că această însărcinare dată ucenicilor ne este dată și nouă.

A spune că nu este așa, deoarece, imediat după ce apostolii au terminat de scris Noul Testament, Duhul Sfânt a decis să nu mai dea darurile sau puterile miraculoase credincioșilor, ar însemna că Domnul Isus a început o luptă între Împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan, i-a angajat și pe ucenicii Săi în ea, dar apoi a zis:

”Ne oprimn aici. Este prea primejdios să vă dau aceste însărcinări și aceste puteri, deoarece unii abuzează de ele. Mai bine oprim războiul! Mai bine concentrați-vă numai pe rostul morții Mele ca fiind doar ca să vă aduc în cer. Propovăduiți numai credința în moartea Mea ca fiind cheia pentru a veni în cer și nu vă mai implicați în lupta cu demonii, în vindecarea bolnavilor și în alte manifestări ale puterii Duhului Sfânt!”

Studiați cu atenție tot ce am scris mai sus și alte afirmații ale Domnului Isus pe această temă, și veți vedea că ceea ce am scris eu în paragraful de mai sus – ca pe o imaginație – este o foarte bună reprezentare a poziției cesaționiștilor.

Dar, să-i lăsăm pe ei în pace (dacă o au) și să ne uităm la implicațiile faptului că Domnul Isus ne trimite în războiul contra lui Satan și a îngerilor lui.El ne trimite cu aceleași trei obiective pe care le-a avut El Însuși: Să predicăm despre Împărăția lui Dumnezeu, să alungăm demonii și să-i vindecăm pe oameni.

Toată învățătura Domnului Isus a fost despre un singur subiect: Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toată învățătura Domnului Isus și toate poruncile Lui trebuie să fie în centrul atenției noastre: să le trăim noi înșine și să-i învățăm și pe alții să le trăiască. Să ținem cont de ce ne-a spus El, că numai cei ce au învățăturile Lui și trăiesc după ele vor moșteni Împărăția cerurilor și numai în aceia vin să locuiască și Duhul Sfânt, și Domnul Isus și Dumnezeu Tatăl (Ioan 14: 15-24 și 15:1-14).

Să ținem deasemenea cont de faptul că poți profeții în Numele lui, poți scoate demoni în Numele lui și poți face alte minuni în Numele lui (vindecări, etc.), dar dacă n-ai trăit după învățătura Lui, adică ai trăit în păcate, în corupție, El îți va spune : ”Niciodată nu v-am cunoscut” (Mat. 7: 21-26).

Dincolo de aceste precizări cu caracter de fundație, trebuie să credem că El ne trimite în lume ca soldați în armata Lui împotriva Diavolului și a demonilor lui și ne înzestrează cu darurile miraculoase ale Duhului Sfânt care ne sunt absolut necesare în această luptă.

Dincolo de acestea urmează întrebarea crucială de astăzi: Ce forme va lua această luptă? În ce fel vom exercita aceste daruri, sau puteri miraculoase? De aici, de la aceste întrebări, urmează uluitoarea varietate pe care o vedem în mișcarea de trezire.

Vom încerca să răspundem la aceste întrebări într-un alt material pe această temă. Dar subliniem că acestea sunt probleme de forma de manifestare, de care am vorbit mai la început.

Să redefinim situația. A fi carismatic înseamnă a crede că Domnul Isus n-a abandonat războiul împotriva împărăției lui Satan după o primă generație și Duhul Sfânt n-a încetat să-i echipeze pe credincioși cu darurile miraculoase necesare pentru această luptă. În războiul acesta sunt și aberații și exagerări și greșeli de învățătură. Dar acestea nu pot fi atribuite tuturor carismaticilor. Unii fac tocmai lucrul acesta. De îndată ce te declari carismatic, caută în internet și îți atribuie toate aberațiile altor carismatici și toate greșelile lor de doctrină, de învățătură, de mod de viață. Lucrul acesta este o nedreptate și ”nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta!” (1 Corinteni 6:9).

Preluat de pe www.strajerii.ro

 


4 comentarii

Duhul Sfant

Putine lucruri sunt mai controversate in trupul lui Cristos ca botezul cu Duhul Sfant si darurile Sale.

Cei mai multi dintre crestinii de azi vad experienta nasterii din nou ca fiind totul in procesul mantuirii. Multi crestini nu recunosc ca umplerea cu Duhul Sfant este o experienta separata si in mod special se opun validitatii darurilor Duhului Sfant pentru crestinii de azi. Aceasta credinta ii pun in conflict cu cartea Faptele Apostolilor si cu invatatura lui Isus. Cei care experimenteaza puterea Duhului Sfant sunt numiti astazi fanatici sau eretici. Dar ce are de spus Biblia despre asta? Ce spune Isus despre asta?
In noaptea dinaintea crucificarii Sale, Isus a facut una dintre cele mai remarcabile afirmatii din intreaga Lui misiune.

Ioan 16:7
Totusi va spun adevarul: va este de folos sa Ma duc; caci, daca nu Ma duc Eu, Mangaietorul nu va veni la voi; dar, daca Ma duc, vi-L voi trimite.

Fiti atenti ce spune Isus! El spune ca este mai benefic pentru noi sa avem parte de lucrarea Duhului Sfant decat sa il avem pe Isus prezent cu noi in trupul Lui fizic!
Cei mai multi crestini sunt socati de asta. Ei ar da orice sa Il aiba pe Isus printre ei prezent in trup fizic. Ce poate fi mai bine decat sa vezi cu ochii tai pe Isus, sa-L auzi si sa Il atingi?
Isus stia ca ucenicii Sai vor fi socati de aceasta afirmatie asa ca si-a inceput afirmatia cu „va spun adevarul”. Oricat de greu este de inteles, misiunea Duhului Sfant in viata crestinului este mai buna decat misiunea pe pamant a lui Isus.
Prin aceasta nu vreau sa iau nimic din importanta misiunii lui Isus pe pamant. Daca Isus nu ar fi venit pe pamnat si nu ar fi indeplinit misiunea Sa nu ar fi existat misiunea Duhului Sfant. Tot planul lui Dumnezeu arata inspre lucrarea de rascumparare a lui Cristos.
Dar din momentul in care misiunea Sa a fost indeplinita, este in avantajul nostru ca Isus sa se intoarca la Tata si sa trimita Duhul Sfant in locul Sau. De aceea, nu trebuie sa minimalizam lucrarea lui Isus dar trebuie sa marim importanta lucrarii Duhului Sfant.

Cei mai multi crestini nu realizeaza cat este de implicat Duhul Sfant in tot ceea ce face Dumnezeu. Ei nu acorda suficienta importanta Duhului Sfant si lucrarii Sale pe acest pamant astazi.

Geneza 1
1. La inceput, Dumnezeu a facut cerurile si pamantul.
2. Pamantul era pustiu si gol; peste fata adancului de ape era intuneric, si Duhul lui Dumnezeu Se misca pe deasupra apelor.

La inceput Dumnezeu a creat toate elementele necesare pentru creatia Sa. Apoi, toate au fost facute din ceea ce a creat la inceput. Toate ingredientele erau acolo dar nimic nu a fost facut fara Duhul Sfant. De notat ca Duhul lui Dumnezeu (Duhul Sfant) se misca pe deasupra apelor. Cuvantul evreiesc este „rachaph” care descrie o pasare ce sta peste oua si le cloceste, are grija de ele.
Duhul Sfant statea peste creatia lui Dumnezeu asteptand sa aduca in fiinta ceea ce Tatal spunea. Cand Dumnezeu a spus „Sa fie lumina” (Gen. 1:3) puterea Duhului Sfant a adus in fiinta lumina. Asa a fost cu toata creatia, puterea Duhului Sfant a adus totul in fiinta.

Dumnezeu Tatal a conceput. Isus a spus. Duhul Sfant a realizat.
Tot ceea ce Dumnezeu a facut in creatia Lui a fost realizat prin puterea Duhului Sfant. Cand Dumnezeu Tatal a fost gata sa Il aduca pe Isus pe pamant. El a luat Cuvantul (Isus), Duhul Sfant s-a coborat peste Maria (o virgina) si in ea a fost conceput trupul fizic al lui Isus.
Aceasta ilustreaza perfect trinitatea: Dumnezeu Tatal, Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfant. Ei sunt una. Sunt atat de mult una incat nu pot opera independent unul de altul. Ei sunt o echipa. Isus nu a facut miracole si nu si-a inceput misiunea public pana nu a fost uns de Duhul Sfant.

Daca Isus nu a putut sau nu a vrut sa opereze independent de Duhul Sfant nici noi nu trebuie. Nimeni nu poate avea o viata sau o lucrare eficienta fara puterea Duhului Sfant care sa lucreze in el/ea. Acest lucru nu poate fi combatut de nimeni dintre cei care cred cu adevarat ca Biblia este cuvantul lui Dumnezeu. Scriptura este plina de dovezi care spun ca „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tarie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul ostirilor!” (Zaharia 4:6).

Asadar, de ce este atata controversa asupra acestui subiect? Adevarul trist este ca a combate lucrarea si puterea Duhului Sfant este o teologie convenabila. A crede ca miracolele si darurile Duhului Sfant nu mai opereaza si astazi este o scuza pentru o viata lipsita de putere. Daca este adevarat ca Duhul Sfant mai vrea si astazi sa opereze ca in timpurile biblice (si este adevarat) atunci nu exista nici o scuza pentru a trai o viata atat de diferita de ceea ce este descris in cuvantul lui Dumnezeu.
Principalul motiv pentru care oamenii se impotrivesc lucrarii Duhului Sfant este pentru ca aceasta lucrare arata lipsa de putere din vietile lor. Si odata ce ai vazut aceast lucru se cere o schimbare. In incercarea de a evita responsabilitatea schimbarii, oamenii schimba Scriptura in loc sa se schimbe ei. Bineinteles, aceasta impotrivire nu este chiar atat de evidenta dar exista o predispozitie impotriva lucrarii Duhului Sfant pana acolo ca Scriptura este rastalmacita pentru a sustine punctul de vedere al acestor oameni.
In ziua de azi este „politically correct” sa spui ca alcolicii nu sunt responsabili pentru actiunile lor, depresia este o problema chimica si homosexualitatea este genetica. Avem chiar si procese unde cei supraponderali dau in judecata lanturile de fast-food care sunt responsabile pentru obezitatea lor. Nimeni nu vrea sa admita ca vietile lor sunt rezultatul alegerilor si actiunilor lor. Este convenabil sa creada ca altcineva este de vina pentru vietile lor. Din pacate, lipsa responsabilitatii din societatea noastra si-a facut loc si in atitudinea bisericii.
Dar ultima incercare de a scapa de responsabilitate este atunci cand plasam vina pe Dumnezeu. Aceasta atitudine o vedem si la Adam cand a spus „Este femeia pe care TU mi-ai dat-o” (Geneza 3) Adam da vina pe femeie si in ultima instanta pe Dumnezeu, dar judecata lui Dumnezeu ne arata ca El il considera vinovat pe Adam pentru actiunile sale.
Un alt grup de crestini accepta doar o parte a lucrarii Duhului ca fiind Mangaietorul dar ei refuza puterea miraculoasa. Acestia sunt de obicei cei care cred ca nu exista o alta experienta cu Duhul Sfant decat cea de la nasterea din nou.

Sunt multe exemple clare in Scriptura cand intalnirea cu Duhul Sfant i-a imputernicit pe crestini sa traiasca vieti supernaturale. Isus a invatat despre doua experiente separate in viata unui credincios.
In Ioan 20:28, Tomas marturiseste ca Isus este Domnul lui si Dumnezeul lui. Conform Romani 10:9-10 aceasta il face sa fie mantuit. Cu toate astea, Domnul i-a spus lui Tomas si celorlalti ucenici sa astepte in Ierusalim pana vor primi puterea Duhului Sfant. (Faptele Apostolilor 1:4) Motivul pentru care Isus le-a spus sa astepte botezul cu Duhul Sfant este pentru ca ei nu il aveau inca. Ce se intampal cu ucenicii dupa ce au primit aceasta putere? Ei au devenit oameni noi.
Faptele Apostololor 1:8,
Ci voi veti primi o putere, cand Se va cobori Duhul Sfant peste voi, si-Mi veti fi martori in Ierusalim, in toata Iudeea, in Samaria si pana la marginile pamantului.”

Dupa ziua Cincizecimii, cand Duhul Sfant a coborat peste ucenicii lui Isus, ei au devenit puternici. Ei au fost fara frica in fata persecutiei si a mortii. Ce a facut diferenta? Dupa cuvintele lui Isus a fost botezul cu Duhul Sfant.
In Faptele Apostolilor 8, Filip predica samaritenilor si tot orasul a crezut in Isus si s-au botezat in apa. Ei erau salvati dar Faptele Apostolilor 8:15-16 spune:
Acestia au venit la samariteni si s-au rugat pentru ei, ca sa primeasca Duhul Sfant.
Caci nu Se coborase inca peste niciunul din ei, ci fusesera numai botezati in Numele Domnului Isus.

Acesta este un exemplu foarte clar de oameni care au fost nascuti din nou dar care inca mai aveau nevoie sa primeasca Duhul Sfant. Acelasi lucru il gasim si in Faptele Apostolilor 19. Pavel gaseste ucenici care nu fusesera botezati cu Duhul Sfant. Pavel s-a rugat pentru ei si au vorbit in limbi.

Umplut cu Duhul dar fara limbi!
Mai sunt si alti crestini care au cunostinta de o a doua experienta cu Duhul Sfant, experienta in urma careia ai putere, dar ei refuza partea cu vorbitul in limbi sau spun ca vorbitul in limbi nu e pentru toata lumea. Dar botezul cu Duhul Sfant e ca o pereche de pantofi: mereu vin cu limbi.
Cred ca e posibil sa ai botezul cu Duhul Sfant si sa nu vorbesti in limbi, dar de ce nu ai vrea sa vorbesti in limbi? Daca iti este frica, nu trebuie sa-ti fie! Nu ai de ce sa te temi, controlul este la tine. Nu vorbesc in limbi in momentul in care scriu acest articol pentru ca eu decid cand sa vorbesc in limbi. Acelasi lucru e valabil si pentru tine. Vei avea control cand sa vorbesti in limbi.
Poate ca este altceva ce te face sa ai retineri. Stiu din proprie experienat ca o persoana care nu are o intelegere corecta asupra vorbitului in limbi poate opri acest dar. Eu asa am facut. In cazul meu, denominatiunea in care am fost a insuflat o asa frica in mine ca imi era frica ca voi primi ceva de la diavol. De abia mai tarziu am inteles ca Dumnezeu nu va lasa sa se intample asa ceva (Luca 11:13).
Viata mea a fost complet schimbata cand am primit Duhul Sfant. Daca nu ar fi avut loc acest eveniment nu ati fi auzit niciodata de Andrew Wommack.
Iata o parte din povestea mea, poate sa ajute. In 1957 am fost nascut din nou la varsta de 8 ani. L-am iubit pe Dumnezeu si I-am slujit dar eram fara putere. M-am rugat 6 luni ca tatal meu sa fie vindecat dar a murit cand aveam 12 ani. Cand eram tanar eram introvertit si atat de timid incat nu ma puteam uita la fata cuiva cand vorbeam. Nu exista nici o diferenta intre mine si un necredincios in ceea ce priveste rezultatele vizibile. Daca m-ar fi arestat pentru ca sunt crestin nu ar fi avut dovezi ca sa ma incrimineze.
Apoi, in 23 Martie 1968, am primit botezul cu Duhul Sfant. Viata mea a fost transformata imediat. Inainte de boteul cu Duhul Sfant traiam in frica, duap botez eram curajos ca un leu (Proverbe 28:1). Dragostea mea pentru Domnul a crescut enorm. Nu mai eram eu care traiam ci Cristos traia prin mine.
Viata mea nu a fost perfecta atunci sinu este nici acum dar primirea botezului cu Duhul Sfant a deschis o noua relatie cu Dumnezeu. Nu ati fi auzit niciodata de mine daca nu as fi primit a doua experienat cu Duhul Sfant, experienta pe care Biblia o numeste botezul cu Duhul Sfant. Dorinta mea este ca si tu sa experimentezi aceeasi putere a Duhului Sfant si darurile care vin cu aceasta.

Sursa: Andrew Wommack


Scrie un comentariu

Curajul supranatural

Luati-va Bibliile si deschideti-le la Romani 15:18 , apostolul Pavel le scrie celor din biserica din Roma „Caci n-as indrazni sa pomenesc niciun lucru pe care sa nu-l fi facut Hristos prin mine, ca sa aduca Neamurile la ascultarea de El”.  Opriti-va aici, vreau sa va atrag atentia asupra unui fapt care sper sa va influenteze stidiul propriu asupra Scripturii.  Imi place sa subliniez in Biblie orice fraza care seamana cu cuvintele „a facut si a invatat”. In Luca 1 se spune ca Isus a facut si a invatat, in Ioan 3:3, Nicodim ii vorbeste lui Isus si ii spune „stim ca esti in Invatator venit de la Dumnezeu pentru ca nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci Tu decat daca Dumnezeu este cu el”.

Cultura noastra e compusa din mult „vorbit” si foarte putin „facut”. Dumnezeu vrea sa impleteasca trairea noastra cu teologia noastra. Revelatia lui Dumnezeu nu e ca sa te faca mai destept ci este o invitatie pentru o intalnire cu Dumnezeu ca noi sa devenim cuvantul intrupat inca o data, ca ceea ce spunem de fapt sa fie venit din ceea ce suntem, sa fim o ilustratie vie a ceea ce Dumnezeu vorbeste prin noi, din Cuvantul Lui. A face si a invata este o parte integrala a lucrarii Evangheliei.

Daca toti cei care cred in vindecarea care vine de la Dumnezeu, vor produce vindecare divina, nu vor mai fi membri ai bisericii care sa nu creada in vindecarea divina.  Avem un procent asa de mare de oameni care vorbesc despre teologia vindecarii, sau a eliberarii, tot ce tine de supranatural, care predica dar nu demonstreaza. Nu spun ca asta e o rusine, spun doar ce stiu ca mi s-a intamplat mie, cand am vazut ca credinta mea era diferita de experienta mea, cand am vazut ca vorbeam una si traiam alta, Dumnezeu a inlaturat un văl. Revelatie, inseamna a inlatura un văl. Cand Domnul ne reveleaza ceva, El ne invita la o intalnire cu El, ca sa descoperim proviziile Lui. Teologia mea nu mi-a facut mare bine, pana cand nu am descoperit proviziile. Teologia nu face mare lucru daca eu continui sa fiu bolnav. Ceva lipseste in experienta mea din teologia pe care o am.  Am vrut sa subliniez asta, sperand ca va va ajuta in studiul vostru personal

Romani15:18 Caci n-as indrazni sa pomenesc niciun lucru pe care sa nu-l fi facut Hristos prin mine, ca sa aduca Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvantul meu, fie prin faptele mele. 19. fie prin puterea semnelor si a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfant. Asa ca, de la Ierusalim si tarile dimprejur pana la Iliric, am raspandit cu prisosinta Evanghelia lui Hristos.

Aici putem pune orice nume de oras vrem ” fie prin puterea semnelor si a minunilor, fie prin puterea Duhului SFant, asa ca de la Ierusalim si tarile dimprejur pana la Las Vegas am raspandit cu prisosinta Evanghelia lui Hristos”. E un verset puternic, vreau sa va uitati la ce spune aici „prin puterea semnelor si a minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, am raspandit Evanghelia lui Isus” Cu semne si minuni, prin puterea Duhului Sfant, am vestit Evanghelia lui Isus.

Daca Pavel ar fi mentionat ceva ce tine de puterea omului….. Sa spunem ca Pavel ar fi spus asa in acest verset ” in fiecare oras nou prin care am trecut, am chemat oamenii la 3 zile de post, apoi am predicat Evanghelia lui Isus”

Daca Pavel ar fi spus lucrurile astea, care tin de puterea omului, acest verset ar fi stat ca lozinca pe peretii tuturor bisericilor din lume, daca ar fi fost vorba de lucruri posibile puterii omului. Evanghelia a fost redusa la lucrurile pe care omul le poate face si cel mai intens punct al sarbatorilor noastre in ultimii 100 de ani, a fost sa ne bucuram de ce se poate intampla prin puterea si resursele omului, prin talentele omului, de ceea ce omul poate face. Dar Domnul a inceput sa schimbe ceva foarte radical in biserica, acum,incat aceste lucruri nu mai aduc satisfactie. Cati dintre voi stiti ca cele mai mari realizari in biserica sunt faptul ca am strans bani pentru constructia bisericii sau a unui proiect, sau ca am dat de mancare la saraci? Cand cele mai mari realizari ale bisericii sunt lucurri de genul asta, am ratat ceva foarte serios, ne lipseste ceva intr-un mod foarte serios.

Punctul cel mai puternic ar trebui sa fie faptul ca am vazut imposibilul, plecandu-si genunchii in fata numelui Isus. Noi am fost imputerniciti de Dumnezeu, de Duhul Sau, acelasi Duh Sfant care l-a inviat pe Isus din morti, acelasi Duh locuieste in mine si din momentul in care El a inceput sa locuiasca in mine, deja ma pune in pozitia de a cucerii ceva. Sunt pus imediat in pozitia sa aduc infrangere intunerecului si sa aduc slava lui Dumnezeu, Si asta e natura vietii de crestin, Lucrurile care sunt in puterea omului sunt esentiale, noi trebuie sa oferim abiitatile si talentele noastre, dar nu trebuie ca ele sa devina cel mai inalt punct al sarbatoririi nostre (cele mai mari realizari ale noastre).

Daca Pavel ar fi spus „de fiecare data cand evanghelizez un oras nou, hranesc saracii din oras, apoi predic Evanghelia” ar fi pancarde in toate bisericile despre hranitul saracilor. Avem intregi studii si seminarii despre ospitalitate, cum sa facem cea mai buna cina ca  sa hranim cat mai multi oameni. Dar pentru ca spune „cu semne si minuni” acest verset nu e bagat in seama,

Ca sa predici Evanghelia lui Isus, sunt necesare semnele si minunile, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu nu sta in vorbe ci in putere. In camera ta de rugaciune te rogi pentru o schimbare, dar in public iti asumi riscul,  asta e secretul, dupa ce iti asumi riscul in public, mergi din nou in camaruta ta de rugaicune si acolo te poti plange . In fata oamenilor trebuie sa iti asumi riscul. Multi oameni isi traiesc viata sfasiata in public, si nimic in camera de rugaciune, si aceasta atitudine este numita smerenie, dar nu este.

Sa fi intr-o stare jalnica in public, cand noi suntem meniti sa aducem raspunsuri si solutii situatiilor imposibile, asta nu e bine. Sa fi intr-o stare asa zisa de smerenie in public si sa nu poti aduce nimic bun, asta nu e adevarata smerenie. Adevarata smerenie nu te va tine niciodata departe de destinul tau. Smerenia falsa insa o va face. Smerenia falsa ne va face sa vrem sa incantam pe cei din jur.

Sa mergem in Fapte 14. Imi place povestea asta, versetul 11. In Iconia, Pavel si Barnaba au intrat in sinagoga iudeilor si au vorbit in asa fel, ca o mare multime de iudei si de greci au crezut.2. Dar iudeii care n-au crezut au intaratat si au razvratit sufletele Neamurilor impotriva fratilor.3. Totusi au ramas destul de multa vreme in Iconia

„Multa lume vede opozitia, ca fiind un semn de la Dumnezeu ca ei sa faca alt lucru. Aceasta echipa apostolica a mers intr-un oras si lucrarea lor a avut parte de opozitie iar asta a insemnat pentru ei o confirmare ca trebuie sa stea acolo o vreme

Petru si Ioan merg la Poarta Frumoasa, in Fapte 3 si acolo se afla un olog caruia ii slujesc iar acesta e vindecat. Acest capitol ne spune ca acestia doi au mers cu un curaj extraordinar, au fost arestati, au fost luati in vizor de liderii religiosi, au fost interogati si au fost amenintati. Cand Petru a fost eliberat, au mers la o intalnire de rugaciune si in acea intalnire de rugaciune s-au rugat rugaciunea aceasta „Doamne uita-te la amenintarile lor si da putere robilor Tai sa vorbeasca cu toata indrazneala” (Fapte 4:29) Ce au facut ei? Au predicat cu indrazneala. Ce s-a intamplat? Au fost arestati. Ce se roaga dupa aceea? „Doamne lucrurile care ne-au adus in bucluc, vrem sa le sporesti, sa le cresti in intensitate.” De ce? E important sa stim. Pentru ca dusmanul are un punct limita, el nu are o putere nelimitata, vesnica insa tu esti creat sa ai o putere nelimitata in Isus, tu esti croit pentru o indrazneala nelimitata, fara capat, tu ai resurse nelimitate.

De multe ori ne modelam slujirea ca reactie la opozitie, cand de fapt ei s-au rugat pentru o indrazneala si mai mare. Timiditatea nu trage dupa sine puterea miraculoasa a lui Dumnezeu intr-o anumita situatie,  e nevoie de indrazneala.

Asa ca Petru se roaga asa „Doamne, uita-te la amenintarile lor,si da putere robilor Tai sa vorbeasca cu toata indrazneala in timp ce Tu iti intinzi mana si faci vindecari, si semne si minuni au loc in numele lui Isus” „Doamne ceea ce ne-a adus in probleme (indrazneala noastra), te rog sa faci sa creasca”

Stiu o poveste grozava pe care am auzit-o anii trecuti de la un prieten despre un pilot de incercare britanic, am impartasit cu voi povestea anii trecuti, Numele lui este Henry, acesta a luat un avion de la sol incercand sa vada abilitatile avionului de a zbura. Dupa ce a ajuns in aer, a observat ca pe avion se afla un sobolan care rodea conductele de la  combustibil. Si-a dat seama ca nu poate sa aterizeze cu avionul, dar a dus avionul la o inaltime foarte mare, unde nu exista oxigen si sobolanul a murit. Noi crestinii gasim tot felul de sobolani la bord, si ne panicam, aterizam cu avionul si lasam sobolanii in viata, cand de fapt Domnul ne spune „Invata cum functioneaza Imparatia Mea, du-te sus, treci de linia unde locuiesc serpii, mergi sus unde sobolanii mor din lipsa de oxigen. Ia lucrurile cu care Dumnezeu te-a uns si intensifica-le”

Ceea ce vreau sa observati in acest pasaj este ca Iudeii care nu credeau le-au otravit mintile, au razvratit sufletele neamurilor(v2) Asta e un lucru important, pentru ca odata ce inselarea isi face simtita prezenta, e foarte greu sa scapi de ea, e implicat razboiul spiritual, si de aceea au decis sa ramana o vreme acolo. Si-au mutat lucrarea in acel oras, si cum au facut asta, au vazut ca mintile oamenilor au fost otravite. Exista un teritoriu pe care acordul oamenilor, cand oamenii cad de acord,  dau putere diavolului, il imputernicesc prin gandirea lor. E important de vazut ca oridecate ori oamenii cad in inselaciunea mintii, ei devin un punct de contact pentru fortele demonice ca sa influenteze o regiune intreaga. Multi oameni care se implica in razboiul spiritual sfarsesc rau. Apostolii nu s-au concentrat asupra diavolului, ci s-au concentrat asupra lucrarii pe care au avut-o de facut. Ce inseamna asta? Au inceput sa demonstreze puterea lui Dumnezeu prin miracole.  De ce? Pentru ca de fiecare data cand duhurile de tulburare au gasit loc de locuit in acest spatiu printr-un anume individ, si-au extins acea influenta asupra familiei lui, a vecinilor, sau a oricarui altcineva care a venit sub influenta acelei boli sau tulburari

Ucenicii au rupt acea influenta demonica si in felul acesta au scos o intreaga regiune de sub influenta demonica. Ei nu au avut un razboi direct cu diavolul, ci prin intermediul oamenilor pe care acesta ii poseda, care erau raniti si distrusi, a caror vieti erau frante, oameni care au avut nevoie de vindecare sau eliberare. Si cand au inceput sa slujeasca in directia asta, la acest nivel, de fiecare data cand au intalnit un om cu probleme, acea legatura a fost rupta. Trebuie sa intelegeti cum lucreaza Duhul lui Dumnezeu. Sunt doua lucruri care se intampla in miracole. Primul lucru, in partea intunecata sunt mai multe nivele de influenta demonica, sa nu credeti ca boala apare asa din senin. Nu vreau sa spun ca toate bolile au in spate o influenta demonica, dar asta se intampla mai des decat va puteti imagina. Deci sunt mai multe nivele de influenta demonica.

Al doilea lucru il gasim in Ioan 2, versetul 11, unde se spune ca prin miracolul pe care Isus l-a facut si-a manifestat slava. Asta ne spune noua, ce? Fiecare miracol elibereaza manifestarea prezentei lui Dumnezeu in atmosfera. Cum credeti ca slava Domnului va umple pamantul? Cum credeti ca slava Domnului va umple intreaga planeta? Nu se va intampla din cauza a nu stiu ce invazii cosmice a slavei Lui la un anume moment, ci pentru ca oamenii lui Dumnezeu vor deveni ceea ce sunt meniti sa fie, pentru ca vor demonstra ceea ce trebuie sa demonstreze, pt ca se vor bate cu intunerecul asa cum trebuie sa se bata. Biserica va fi din ce in ce mai putin disperata sa fie salvata din mainile diavolului, in momentul in care credinciosii vor descoperii cine sunt ei de fapt.

Versetul 3. Totusi au ramas destul de multa vreme in Iconia si vorbeau cu indrazneala in Domnul, care adeverea Cuvantul privitor la harul Sau si ingaduia sa se faca semne si minuni prin mainile lor.

Care a fost raspunsul la inselaciune si probleme? Miracolele care biruiesc inselaciunea si razvratirea. Una din povestile mele favorite este cea a lui Randy Clark care slujea si cineva demonizat a inceput sa se manifeste, iar in preajma se aflau 3 absolventi de teologie care nu credeau in lucrurile supranaturale ale Duhului, si se uitau la tipul asta care se manifesta demonic in fata lor iar Randy s-a intors spre ei si le-a spus :”uitati-va la asta’”  si a eliberat persoana care era chinuita de demoni, persoana aceea a fost eliberata, si toti anii de invatatura teologica a celor 3 s-au risipit intr-un moment prin acea experienta. Toti au inceput sa creada in aceste lucruri imediat, pentru ca au vazut puterea Evangheliei aducand eliberare.

Omul din Gadar… va amintiti de acea poveste, nu? este una din cele mai distractive povesti din Biblie, e o poveste serioasa dar in acelasi timp extrem de amuzanta. Este amuzanta pentru ca acel om demonizat …. ne spune Biblia ca dupa eliberare s-a imbracat si i-au venit mintile, si totusi orasul se temea . Atata timp cat umbla gol prin oras si facea in toate felurile toata lumea a fost ok, toata lumea stia ca asa e saracul om, dar imediat ce este eliberat, „biserica” intra in crize; abia acum are o problema. Puterea lui Dumnezeu a lipsit asa de mult din biserica incat atunci cand apare este pusa pe seama diavolului.

Cand Isus l-a confruntat pe demonizatul din Gadar, legiunea de demoni din el a strigat si i-a cerut lui Isus sa nu ii trimita afara din regiunea aceea. De ce? Pentru ca erau duhuri teritoriale,erau destinati unei anumita zone geografice, sa acopere cu intunerec acea zona, sa tina mintile oamenilor in ceatza ca ei sa nu poata vedea adevarul. Multimea i-a dat pe Isus si pe ucenici afara din oras. cand au venit prima data in regiunea aceea, au avut un singur convertit, acel demonizat si apoi au fost dati afara din oras. De ce? Pentru ca toti din acea zona erau sub influenta inselaciunii acelor demoni care au gasit loc sa stea in acel om din Gadar. Acel om a purtat prezenta intunerecului care a tinut o intreaga regiune in intunerec. Sunt indivizi in fiecare oras, nu sti cine sunt, nu ii vei recunoaste dupa nume, dar au o asemenea invoire cu intunerecul in vietile lor incat atunci cand ei sunt eliberati de demoni, va avea efectul unui domino peste tot orasul Ce s-a intampalt cu omul din Gadareni, care a fost eliberat, a venit la picioarele lui Isus si I s-a inchinat. Este una din cele mai puternice intamplari. Acel om avea cam 2000 de demoni in el si cu toate astea ei nu au putut sa il impiedice sa se inchine lui Isus. Toti demonii astia nu au putut sa il impiedice pe acest om sa cada la picioarele lui Isus si sa i se inchine. Asa ca daca 2000 de demoni nu pot tine o persoana sa nu se inchine lui Isus, oare ce o tine pe biserica din ziua de azi sa nu se inchine lui Isus, Nu poate fi vorba de diavolui aici.

Cand Isus a adus eliberare acelui om, stiti ca demonii au mers in porci care au luat-o la fuga in mare, dar data urmatoare cand Isus a venit in zona, toata regiunea respectiva, toti oamenii din toate satele de acolo au venit la Isus. De ce? Pentru ca intunerecul de peste acea zona a fost distrus Cum? Prin eliberarea facuta unui singur om.

In loc sa ne batem cu demonii din aer, cautat-i pe oamenii care sufera si care sunt franti, toarna peste ei mila si compasiune, fa ceea ce poti sa aduci vindecare si eliberare. Daca nu sti, du-te in locul secret de rugaciune (camera de rugaciune), si apoi vi iar in public si iti asumi riscurile . Daca nu sti cum sa faci din prima, si iti trebuie nu stiu cat timp, 100 de incercari sa te rogi pentru om ca sa fie eliberat, nu conteaza, data viitoare poate o sa iti reuseasca doar cu 50 de incercari. Trebuie sa perseveram, pentru ca datoria noastra fata de cei din jur este sa ii facem sa se intalneasca cu Dumnezeu. Asta este datoria noastra fata de oameni, sa ii aducem pe oameni la o intalnire puternica cu Dumnezeu. Nu poti sa ii aduci pe oameni la o intalnire puternica cu Dumnezeu, daca tu nu te-ai intalnit prima data cu El  De aceea exista locul secret de rugaciune, de aceea exista rugaciunea de transfer al puterii (impartation). Cauta-i pe cei care se pot ruga pentru tine in directia asta, cateodata trebuie sa “cersim”, sa insistam sa se roage pentru noi, dar e ok. Am mers peste tot in America, facand acelasi lucru, cerand sa se roage pentru mine cei care au o ungere mai puternica ca mine in anumite aspecte ale lucrarii. Uneori Dumnezeu va pune ungerea Lui intr-un grup de oameni cu care nu vrei sa te asociezi. Uneori El poate pune revelatia Lui pe buzele unui individ care greseste in alte aspecte ale vietii lui. Dumnezeu face lucruri ciudate, greu de inteles.

.…. vorbeau cu indrazneala in Domnul, care adeverea Cuvantul privitor la harul Sau si ingaduia sa se faca semne si minuni prin mainile lor”

Isus spune in Luca 16 ca legea si proorocii au fost inainte de Ioan . Este o afirmatie extraorinara Legea si proorcii au fost inainte de Ioan. Asta nu inseamna ca ii am afara pe prooroci si pe lege afara din Biblie, ci inseamna ca am descoperit rostul lor. In Romani 15 Pavel spune ca aceste lucruri au fost scrise in vremurile vechi pentru invatarea noastra. Invatatura despre ce anume? Stim ca legea a fost data ca un premergator ca sa ne duca la Hristos. In al doilea rand stim ca tot Vechiul Testament a revelat severitatea pacatului. Una in cele mai esentiale revelatii pentru umanitate este seriozitatea pacatului. Totul in Vechiul Testament a fost sa sublinieze acest aspect. De acceea daca cineva ducea o jerta la templu si altcineva venea si scuipa pe acea jertfa, jertfa devenea necurata, pentru ca nedumnezeiescul contamineaza tot ce atinge. De aceea daca atingeai un lepros, deveneai necurat. Totul in Vechiul Testament a fost sa sublinieze faptul ca pacatul este ceva grav, sever. Vechiul Testament profeteste despre venirea lui Mesia, despre mielul lui Dumnezeu care va lua pacatul intregii lumi, profeteste, ne spune despre cat de serios si puternic este pacatul, ca frica de Dumnezeu sa vina peste umanitate. Legea si proorocii ne spun despre Hristosul care va veni, si despre Imparatia Lui, despre asta a fost legea si proorocii, nu ca sa ne invete cum sa slujim.

Iacov si Ioan s-au uitat la Isus cand tocmai au fost respinsi de samariteni, sa ceara permisiune de la Isus sa coboare foc din cer peste samariteni ca sa ii omoare, la fel cum a facut Ilie. Era un model Biblic, care din pacate din anumite motive este reactualizat din nou si din nou in viata bisericii. Ei il intreaba pe Isus „Isuse putem sa cerem foc din cer peste samariteni, cum a facut Ilie?” iar Isus le spune „nu stiti de ce duh sunteti insufletiti, trebuie sa mergeti la alt duh sa primiti „ungerea” pentru asta, pentru ca Duhul Meu nu face asta”. Fiul lui Dumnezeu nu a venit ca sa distruga vieti ci a venit ca sa dea viata

Dumnezeu vrea sa ridice un nou fel de oameni care sa traiasca asa cum a trait El. Isus Hristos este teologia perfecta. Nu toti care vin la mine sunt vindecati, toti care au venit la El au fost vindecati.  Si atunci ori creez o doctrina despre felul cum sunt eu, ori imbratisez standardele Scripturii, si in locul meu secret de rugaciune cladesc istoria mea cu Dumnezeu pana vine schimbarea aceea care sa aduca manifestarea a ceea ce este Isus. Nu imi permit sa las jos standardele Bibliei la nivelul experientelor mele, Sunt multumitor ca acum e mai bine decat era acum 10 ani , 5 ani, sau un an inainte, exista imbunatatiri. Iti multumesc Isuse..

Oamenii se grabesc atunci cand apare o catastrofa ‘Dumnezeu a lovit acest oras cu uraganul sau tzunamii sau cutremurul. Companiile de asigurari numesc catastrofele – lucrari a lui Dumnezeu . Oare de unde au luat ei teologia asta? De la noi.  Si atunci o sa intrebi, daca nu Dumnezeu provoaca catastrofele, cine le provoaca? Sa va pun o intrebare. Cui i-a revelat El Numele Lui, cui i-a prezentat scopurile Lui, cui i-a dat Duhul sa locuiasca cu el si apoi sa il trimita si sa ii spuna „la fel cum m-a trimis Tatal pe Mine, asa te trimit si eu, sa fi o oglinda a inimii Mele, a cuvintelor Mele si a faptelor Mele” Cate furtuni a binecuvantat Isus? De cate ori cand s-a confruntat cu o furtuna amenintatoare a spus: „mergi in acel oras si distruge-l, ii va invata sa se roage si vor cauta mai mult sa fie ca Mine” Dar din pacate asta este interpretarea nostra. De ce? Pentru ca lipsa de putere trebuie justificata. O explicatie ieftina este mai usor de dat decat a merge in locul secret al rugaciunii si apoi sa demonstrezi puterea in vietile celor distrusi si zdrobiti

Bill Johnson

Bethel Church


Un comentariu

Autoritatea credinciosului

E cineva in viata ta care ti-a facut cu adevarat rau? Daca da, s-ar putea sa fi surprins sa afli ca nu persoana respectiva este cea care iti face rau. Altcineva este la lucru, dusmanul tau adevarat, care se foloseste de oameni in incercarea de a castiga teren in viata ta. Exista un razboi spiritual care se deruleaza, iar ca si credincios, tu trebuie sa fi constient de el.

Multi crestini privesc lucrurile dintr-o perspectiva umanista. Ei nu realizeaza implicatiile spirituale din spatele a ceea ce se intampla in vietile lor. Ceea ce vreau sa spun prin “umanist” este ca ei privesc lucrurile doar la suprafata. Ei cred ca lucrurile cu care se confrunta in fiecare zi sunt ori fizice ori naturale.

Adevarul este ca in lumea spirituala exista o batalie in desfasurare in fiecare zi. Acea batalie se duce pentru inima ta si inima fiecarei persoane de pe pamant. Dumnezeu incearca sa influenteze oamenii si sa ii traga spre neprihanire si spre El, sa traiasca cu El, ca binecuvantarea Lui sa se poata manifesta in vietile lor.

Satan, pe de cealalta parte, se agita cu toate fortele ca sa fure inimile oamenilor si sa ii faca sa stea departe de Dumnezeu. El vrea sa le umple inimile cu gunoiul si depravarea lui. Si sincer cred ca desi cei mai mult crestni isi dau seama de aceasta la un anumit nivel, nu cred ca realizeaza cat de intens este acest razboi spiritual si cat de mult actiunile lor sunt influentate de acesta.

Daca as putea sta de vorba cu fiecare cititor al acestui articol, as descoperi ca multi dintre voi nu sunteti constienti de realitatea spirituala din spatele a ceea ce se intampla in vietile voastre. Mult din ceea ce ti se intampla in viata atribui circumstantelor si accepti pasiv ceea ce vine la rand. Cand faci aceasta, de fapt ignori batalia intensa care are loc pentru inima ta in fiecare zi.

Alegerile pe care le faci, lucrurile pe care le spui, hotararile pe care le iei, si ceea ce crezi despre ce se intampla in jurul tau, determina daca Dumnezeu sau Satan domina in viata ta. Diavolul nu poate sa treaca peste vointa ta. El nu poate face nimic fara cooperarea si consensul tau. Tu trebuie sa recunosti ca esti intr-o batalie.

Multi oameni aleg sa nu creada aceast aspect, dar fie ca ei cred sau nu, acesta este adevarul care se deruleaza in vietile lor. Daca tu nu doresti sa te angajezi in batalie, asta nu inseamna ca batalia nu are loc, ci inseamna ca pur si simplu vei pierde batalia. Dar de indata ce iti dai seama ca batalia este reala, poti sa intelegi ce se intampla  si sa iei deciziile corecte ca sa iti imbunatatesti situatia. Tu poti sa te impotrivesti diavolului.

Iacov 4:7 spune” Supuneti-va dar lui Dumnezeu, Impotriviti-va diavolului si el va fugi de la voi”

Efeseni 6:10-12 “Incolo, fratilor, intariti-va in Domnul si in puterea tariei Lui. Imbracati-va cu toata armura lui Dumnezeu, ca sa puteti tine piept impotriva uneltirilor diavolului. Caci noi n-avem de luptat impotriva carnii si sangelui, ci impotriva capeteniilor, impotriva domniilor, impotriva stapanitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor rautatii care sunt in locurile ceresti”.

Acest verset se refera la puterile demonice. Exista o ierarhie in structura autoritatii demonice, si aceasta este prezentata aici la diferite nivele. Dar observati, se spune ca tu nu lupti impotriva sangelui si carnii. Ceea ce se intampla in viata ta de multe ori depaseste sfera umanului.

Nu am de gand sa vorbesc despre “sunt oamenii posedati sau asupriti?” Cred ca este inutil sa dezbatem asta. In greaca unde Biblia spune ca o persoana a fost posedata demonic, cuvantul literalmente inseamna “demonizat”. Inseamna pur si simplu ca ei sunt sub controlul diavolului. Crestinii au incercat sa indulceasca lucrurile si sa spuna ca de fapt sunt asupriti, hartuiti. Dar abordarea aceasta nu este scripturala.

Adevarul este ca oamenii sunt influentati, controlati si folositi de diavol, chiar asta se intampla. Este nevoie sa se spuna acest lucru, pentru ca exista o multime de oameni care intr-un mod sincer cred ca demonii se afla doar in Africa.

Nu este vorba de colegul tau de la munca, nici despre vecinul tau, cu siguranta nu e vorba de sotul sau sotia ta, nu ei sunt problema in viata ta. Oricine nu da atentie acestor lucruri poate fi influentat si folosit de Satan ca sa vina impotriva ta. Daca tu vei intelege, aceasta va face diferenta in felul in care le vei raspunde.

De exemplu, eu primesc o multime de scrisori pline de ura. Era o vreme cand le luam personal. Dar am ajuns sa inteleg ca diavolul foloseste aceste scrisori in incercarea de a imi atrage atentia de la ceea ce Dumnezeu mi-a spus sa fac. Acum privesc la ceea ce se afla in spatele persoanei, si imi dau seama ca Satan il foloseste. Aceasta ma ajuta sa am o perspectiva corecta asupra lucrurilor.

Am avut prieteni buni care s-au intors impotriva mea si au facut lucruri nu prea dragute. Si stiti ceva, am fost in stare sa trec pe langa ceea ce au facut si sa ii iert. Am putut vedea ca Satan s-a folosit de ei ca sa ma raneasca prin unele slabiciuni din viata lor. Cand intr-un final intelegi aceasta, nu vei mai fi suparat si nervos pe o persoana anume ci vei fi in stare sa umbli in iertare. Iar cand ei se intorc din ratacirea lor, relatia poate fi restabilita.

Sunt situatii in care trebuie sa infrunti dusmanul direct, chiar daca dusmanul foloseste un prieten de-al tau. Exact aceasta a facut Isus cand l-a mustrat pe Petru spunandu-I “Inapoia mea, Satano” Aceasta s-a intamplat in aceeasi zi in care Isus l-a intrebat pe Petru “Cine crezi tu ca sunt Eu?”. Si Petru inspirat de Duhul Sfant a spus “Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”

In Matei 16:15-17 se spune: „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceti ca sunt?” Simon Petru, drept raspuns, I-a zis: „Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” Isus a luat din nou cuvantul si i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindca nu carnea si sangele ti-a descoperit lucrul acesta, ci Tatal Meu care este in ceruri.

Dupa aceasta, Isus a inceput sa vorbeasca despre ce avea sa se intample cu el “O sa ma prinda, si o sa ma omoare si voi invia a treia zi” Acelasi Petru care a fost inspirat si controlat de Duhul Sfant doar cu un moment inainte ca Isus sa il mustre a zis: “Sa Te fereasca Dumnezeu, Doamne! Sa nu Ti se intample asa ceva!”

Apoi Isus s-a intors si i-a spus aceste cuvinte lui Petru: “Inapoia Mea, Satano!” Sunt sigur ca Petru a fost socat, dar Isus de fapt nu a vorbit cu el. El a vorbit cu Satan, cel care il controla pe Petru. Cuvintele lui Petru nu au venit de la Dumnezeu, ele nu au avut de a face cu voia lui Dumnezeu. Petru a fost inspirat si controlat de diavol in lucrurile pe care el le-a spus.

Aceasta este o afirmatie puternica, si sunt o multime de oameni care cred ca aceasta abordare este putin exagerata. Ei cred ca nu trebuie sa le raspunzi oamenilor in felul acesta. Dar iti garantez ca exista situatii in care diavolul iti vorbeste direct prin oameni. El se foloseste de oameni ca sa ajunga la tine. Fie ca tu recunosti asta sau nu, aceste lucruri se intampla mai des decat crezi. Tu esti intr-un razboi spiritual.

Iti spun ca astazi are loc un razboi spiritual pentru inima si mintea ta. De fapt, pentru unii dintre voi chiar acum, diavolul incearca sa te faca sa nu intelegi ceea ce citesti acum. El vrea sa discrediteze aceste cuvinte si sa te faca sa le ignori sau sa le respingi.  Duhul Sfant, pe de alta parte, incearca sa iti deschida inima ca sa primesti aceste cuvinte. Razboiul spiritual este real.

Ca sa castigi acest razboi, trebuie sa sti cine esti si autoritatea pe care o ai ca si credincios.

Andrew Wommack


Scrie un comentariu

Prietenia cu Dumnezeu

El nu a spus „rugati-va pentru bolnavi” ci a spus „vindecati bolnavi”. E foarte bizar cand Dumnezeu iti porunceste sa faci ceva ce tu nu poti sa faci. Este un moment ciudat al trezirii tale spirituale, cand realizezi cat de incapabil esti sa faci ceea ce El a spus sa faci. Ciudat este ca avem impresia ca suntem capabili sa ducem restul vietii de crestini prin propriile puteri, cand toate celelalte aspecte ale vietii de crestin sunt la fel de imposibil de facut ca si vindecarea bolnavilor, de fapt totul se rezuma la a fi conectat cu Duhul lui Dumnezeu care face lucrurile posibile

E imposibil sa te bucuri de roadele bisericii primare cand noi apreciem o carte pe care ei nu au avut-o mai mult decat pe Duhul Sfant pe care ei l-au avut. Nu e Tatal , Fiul si Biblia. Acesta e Cuvantul lui Dumnezeu, dar trebuie sa intelegeti, ca Duhul lui Dumnezeu face aceste cuvinte vii. Pavel ne-a avertizat, ne-a spus „litera omoara”. De cate ori nu ati vazut crestini aruncand cu vorbe, taind si spanzurand cu vorbele luate din Biblie, omorandu-si adversarii cu Scriptura, incercand sa demonstreze ca au dreptate. Duhul lui Dumnezeu este acela care face cuvintele sa fie vii, si noi avem sansa ca Cuvantul sa se faca trup din nou in noi, cand noi devenim manifestarea vie a ceea ce spune Dumnezeu

Sunt cateva lucruri pe care trebuie sa invatam sa le facem. Primul este sa fim constienti de prezenta Duhului Sfant in noi, sa dezvoltam o intimitate cu Dumnezeu care nu se bazeaza pe a-L folosi in interesul nostru. El nu vrea asta, decat pana la un punct. El vrea sa ne ajute in interesul nostru, dar pana la un punct.

Invatarea umblarii cu Duhul Sfant prin prietenie, te va duce intr-o mai mare dimensiune lucrarii supranaturale, decat daca L-ai cauta doar pentru intermediul miracolelor. E ca si cum ai avea un prieten faimos si de fiecare data cand vine in casa ta, iti anunti vecinii, care incep sa bata la usa, sa ii ceara autografe, sau sa se uite pe geam la el. Curand acel prieten al tau faimos nu va mai veni in casa ta pentru ca va realiza ca folosesti prietenia cu el ca sa faci impresie vecinilor tai. E un fel de prostitutie in acest gen de relatie

Domnului ii plac prietenii. E socant pentru mine ce a facut Dumnezeu pentru prieteni in Biblie. David a avut asa o relatie cu El incat Dumnezeu Tatal a decis sa Il numeasca pe Fiul Sau, fiul lui David. Ce loc a putut avea David in inima lui Dumnezeu, a miscat asa de mult inima Tatalui incat acesta a decis sa il numeasca pe Isus – Fiul Meu, Fiul lui David.

Moise si Avraam care au luat deciizii care au afectat istoria umanitatii, au primit accesul in prezenta lui Dumnezeu, si El si-a schimbat deciziile la rugamintile lor. Dumnezeu a spus „iti voi ucide poporul”, iar Moise a spus „nu este poporul meu, este al Tau, nu l-am facut eu, Tu l-ai facut” si mi-l imaginez pe Dumnezeu spunand ” Da bine, ai dreptate”. Dumnezeu a asteptat ca Moise sa vina si sa aiba acest dialog cu El, asa se intampla intre prieteni. Slujitorii nu au sansa aceasta. Diferenta dintre un prieten si un slujitor este ca slujitorul e orientat doar sa isi faca datoria. Intreaga atentie a slujitorului este sa bifeze toate datoriile de pe lista.

Ascultarea e intotdeauna importanta pentru credincios, dar un prieten are o motivatie diferita. Slujitorul primeste favoruri si acceptare prin ceea ce face dar un prieten le primeste acestea prin relatia pe care o are. Ioan 15 spune „un slujitor nu stie ce face stapanul sau, slujitorul nu are acces in miezul lucrarii stapanului sau , el nu are implicarea pe care o are un prieten”

In timp ce scopul slujitorului este sa faca ceea ce i se spune sa faca, scopul prietenului are de a face cu inima prietenului sau, cu gandurile si impresiile lui. aici nu mai este vorba de un anume standard, ci a aduce bucurie prin prietenie

Mike Bickle spunea ca sunt doua feluri de oameni in lume in trupul lui Hristos, cei care iubesc si cei care muncesc, iar cei care iubesc au intotdeauna mai multe roade decat cei care muncesc. Cei care iubesc au mai multe roade la nivelul ascultarii decat cei care muncesc ca slavii, si asta pentru ca ei au acces la alte resurse, resurse luate din locul acela al pasiunii si intimitatii prieteniei

Avem lucrurile acestea in fata noastra, relatia cu Duhul Sfant care poate fi extraordinara si mai avem cealalta varianta in care oamenii se lupta sa fie acceptati de Dumnezeu, ei lucreaza ca sa isi cladeasca o identitate, identitatea lor se cladeste prin munca, eforturi crestine, rugaciune, citire, facutul a numeroase lucruri si spera ca rezultatul muncii lor este ca vor fi aceptati.

Un crestin din start porneste ca acceptat, si aceasta devine noua lui identitate, care nu se capata prin munca. Tot ce e in afara harului devine munca istovitoare.

Dumnezeu ne cere sa ne uitam cu atentie la minunile pe care le face, sa le inregistram, pentru ca atat timp cat sunt constient de felul cum Dumnezeu procedeaza cu imposibilul, voi ajunge sa ma astept continuu la interventia Lui supranaturala. Daca nu raman constient la felul cum Dumnezeu procedeaza cu imposibilul, prin minuni, voi reduce totul la ceea ce pot face prin propriile forte, talente si abilitati si voi numi aceea ca fiind lucrarea lui Dumnezeu.

E bine ca poti predica, canta, conduce inchinarea, sau orice altceva, dar acel dar pe care il ai poate fi ca o barca cu panze pe mare care nu functioneaza daca nu bate vantul. Avem nevoie de respiratia si vantul Duhului Sfant sa fim ceea ce trebuie sa fim. Trebuie sa existe acel element supranatural in vietile noastre, indiferent ce talente avem , chiar daca avem talente. Suflarea Duhului Sfant ne imputerniceste sa facem ce trebuie facut. Facem ce stim in ce priveste resursele noastre naturale, ne facem datoria, dar apoi asteptam suflarea lui Dumnezeu care sa transforme ceea ce este natural in supranatural si apoi putem sa Ii dam numai Lui toata slava pentru ce se intampla, si sa Ii multumim ca ne-a dat sansa sa fim acolo cand El lucreaza.

Bill Johnson


30 comentarii

Duh, Suflet si Trup

Stiati ca un crestin poate muri din cauza bolii in timp ce aceeasi putere care L-a inviat pe Isus din morti se afla in interiorul lui? Sau stiati ca un crestin poate fi in depresie, manie si poate fi morocanos si in tot acest timp el este in posesia dragostei, pacii lui Dumnezeu in duhul sau? De ce se intampla toate acestea? Pentru ca acesti crestini nu inteleg ce schimbare s-a petrecut atunci cand au fost nascuti din nou si de aceea au dificultati in a primi promisiunea lui Dumnezeu.Biblia spune ca fiecare om nascut din nou are parte de o completa transformare.

2 Corinteni 5:17-19

Caci, daca este cineva in Hristos, este o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au facut noi. Si toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a impacat cu El prin Isus Hristos si ne-a incredintat slujba impacarii; ca adica, Dumnezeu era in Hristos, impacand lumea cu Sine, netinandu-le in socoteala pacatele lor, si ne-a incredintat noua propovaduirea acestei impacari.

Nu scrie ca toate lucrurile devin noi sau ca au potentialul de a deveni noi. Toate lucrurile sunt noi in momentul nasterii din nou insa pentru a intelege aceste lucruri trebuie mai intai ca cineva sa inteleaga cum ne-a creat Dumnezeu. Cuvantul lui Dumnezeu ne invata ca suntem fiinte formate din 3 parti dar foarte putini crestini aplica in viata de zi cu zi invatatura despre duh, suflet si trup. Din punct de vedere intelectual acest lucru este inteles dar marea majoritate a crestinilor se comporta ca si cum ar fi formati doar din suflet si trup. Ei sunt confuzi in legatura cu duhul si spiritul crezand ca in esenta sunt cam acelasi lucru. Chiar si definitia Strong nu reuseste sa faca o distinctie intre cele trei! Duhul (pneuma in greceste) este definit ca partea rationala a sufletului. In studiul meu asupra cuvantului Domnului am descoperit ca este o diferenta clara intre duh si suflet. Duhul nu este partea rationala a sufletului.

1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul pacii sa va sfinteasca El insusi pe deplin; si duhul vostru, sufletul vostru si trupul vostru sa fie pazite intregi, fara prihana, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Daca ai vorbi cu mine fata in fata, te-ai uita la trupul meu dar ai vorbi cu sufletul meu. Cuvantul suflet este definit de catre unii ca fiind mintea, vointa si emotiile dar in aceasta definitie ar trebui inclusa si constiinta. Sufletul este ceea ce multi oameni numesc personalitate. Un om poate simti atat trupul cat si sufletul si primeste informatii de la ele tot timpul. De exemplu, daca imi pun mana pe umarul tau vei sti ca te-am atins. De asemenea te pot face fericit sau trist si chiar te pot rani fara nici un fel de contact fizic ci doar cu vorbele. Aceste vorbe sunt procesate de mintea ta si rezultatul este exprimat adesea prin emotii. Este usor de vazut in ce stare este trupul sau ce iti trece prin minte si ce emotii experimentezi. Cu duhul insa este altfel. Acesta nu poate fi accesat pe cale naturala.

Ioan 3:6 Ce este nascut din carne este carne, si ce este nascut din Duh este duh.

Isus a aratat ca nu exista o legatura directa intre duh si carne. Ele sunt conectate dar duhul e duh si carnea e carne. Nu poti sa cunosti duhul prin cele 5 simturi sau prin intermediul mintii, vointei sau emotiilor. Datorita acestui lucru multi au probleme in viata crestina. Daca nu intelegi ca realitatea spirituala (duhovniceasca) nu poate fi simtita atunci vei fi confuz cand cuvantul lui Dumnezeu declara ca aceeasi putere care L-a inviat pe Isus din morti locuieste in tine.

Efeseni 1:17-23. Si ma rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatal slavei, sa va dea un duh de intelepciune si de descoperire, in cunoasterea Lui, si sa va lumineze ochii inimii ca sa pricepeti care este nadejdea chemarii Lui, care este bogatia slavei mostenirii Lui in sfinti si care este fata de noi, credinciosii, nemarginita marime a puterii Sale, dupa lucrarea puterii tariei Lui, pe care a desfasurat-o in Hristos, prin faptul ca L-a inviat din morti si L-a pus sa sada la dreapta Sa, in locurile ceresti, mai presus de orice domnie, de orice stapanire, de orice putere, de orice dregatorie si de orice nume care se poate numi, nu numai in veacul acesta, ci si in cel viitor. El I-a pus totul sub picioare si L-a dat capetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinatatea Celui ce indeplineste totul in toti.

Daca crezi ca adevarul poate fi inteles prin simturile naturale vei fi perplex cand Biblia spune ca esti o noua creatura care poate face aceeasi lucrare miraculoasa care a fost facuta de Isus.

2 Corinteni 5:17. Caci, daca este cineva in Hristos, este o faptura noua. Cele vechi s-au dus: iata ca toate lucrurile s-au facut noi.

Ioan 14:12-14. Adevarat, adevarat va spun ca cine crede in Mine va face si el lucrarile pe care le fac Eu; ba inca va face altele si mai mari decat acestea, pentru ca Eu Ma duc la Tatal; si orice veti cere in Numele Meu, voi face, pentru ca Tatal sa fie proslavit in Fiul. Daca veti cere ceva in Numele Meu, voi face.

Aparenta diferenta dintre experienta ta si cuvantul lui Dumnezeu te va face sa declari ca aceste lucruri nu sunt adevarate. Daca intelegi ce este cu trupul, sufletul si duhul atunci vei intelege dimensiunea duhovniceasca si vei putea experimenta cine esti si ce ai in Cristos. In lumea naturala, lumea spirituala nu poate fi vazuta sau simtita, singurul mod in care poti percepe adevarurile spirituale este prin intermediul Bibliei. Trebuie sa citesti cuvantul lui Dumnezeu si sa il crezi!

Isus a zis in Ioan 6:63. Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata.

Cuvantul lui Dumnezeu este cel ce ne reveleaza realitatea spirituala. Daca vrei sa vezi cum esti in duh trebuie sa vezi ce spune cuvantul nu trebuie sa te bazezi pe emotii si pe ceea ce poti percepe. Cuvantul lui Dumnezeu este duh si viata. Cand te uiti intr-o oglinda nu te vezi cu adevarat pe tine ci vezi o reflectie a ta. Desi este doar o reflectie ai invatat sa te increzi in ea si te comporti ca atare, conform cu ceea ce vezi.Cuvantul lui Dumnezeu este ca aceasta oglinda: el reflecta perfect cine esti in lumea spirituala.

Iacov 1:23-25. Caci, daca asculta cineva Cuvantul, si nu-l implineste cu fapta, seamana cu un om care isi priveste fata fireasca intr-o oglinda, si, dupa ce s-a privit, pleaca si uita indata cum era. Dar cine isi va adanci privirile in legea desavarsita, care este legea slobozeniei, si va starui in ea, nu ca un ascultator uituc, ci ca un implinitor cu fapta, va fi fericit in lucrarea lui.

Trebuie sa te uiti in oglinda lui Dumnezeu si sa crezi in realitatea spirituala pe care o vezi! Aceasta reflecta duhul tau de om nascut din nou, partea ta cea mai intima. Aceasta nu reflecta trupul tau sau sufletul tau. Desi a fost platit pentru trupul tau glorificat prin moartea, ingroparea si invierea Domnului Isus tu inca ai un trup corupt. Intr-o buna zi acest trup va fi transformat intr-un trup incoruptibil dar acum trebuie sa traiesti in acelasi trup pe care l-ai avut inainte de nasterea din nou. Nici sufletul tau nu a fost inca transformat. Poti sa ai aceleasi ganduri si emotii pe care le-ai avut inainte de nasterea din nou si din aceasta cauza unii oameni pun la indoiala ca ei au fost salvati. Ei nu inteleg ca nasterea din nou s-a petrecut in duh. Trupul si sufletul tau au fost amandoua atinse de nasterea din nou dar schimbarea completa inca nu a avut loc. Vestea buna este ca iti poti schimba modul de gandire. De fapt, ni se porunceste sa facem acest lucru.

Romani 12:2. Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci sa va prefaceti, prin innoirea mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea buna, placuta si desavarsita.

Sufletul poate fi transformat pana acolo incat mintea este reinnoita, atitudinile sunt schimbate si se conformeaza cuvantului lui Dumnezeu. Asta ar trebui sa se intample cu fiecare dintre noi dar nu se intampla automat in momentul nasterii din nou. In suflet, lucrurile vechi nu au trecut si toate lucrurile nu s-au facut noi. Acesta este motivul pentru care un crestin poate muri de boala desi in interior se afla Duhul Sfant, puterea care L-a ridicat pe Isus din morti. Este ca si cum ai muri de sete stand langa o fantana plina de apa.

Sufletul poate fi comparat cu valva dintr-o conducta. Aceasta controleaza cantitatea care trece prin conducta dinspre duh catre trup. Daca mintea este reinnoita si in acord cu cuvantul lui Dumnezeu valva este larg deschisa dar daca valva este in acord cu ceea ce trupul simte sau emotiile experimenteaza valva este inchisa sau pe cale de a se inchide. Sufletul are puterea de a opri fiecare strop de putere datatoare de viata de a atinge trupul si de a umbla in aceeasi putere care L-a inviat pe Isus din morti. Daca valva este deschisa vei experimenta vindecare, eliberare, pace, victorie si altele. Asa ca valva trebuie pastrata deschisa.

Aceasta revelatie a relatiei dintre duh, suflet si trup mi-a transformat viata. Cand am realizat ca Dumnezeu deja mi-a oferit tot ce am nevoie si ca aceasta este in duhul meu am fost eliberat. Tot ceea ce trebuie sa fac este sa eliberez aceasta putere. Aceasta intelegere schimba tot.

Viata de crestin nu este o viata in care incercam sa primim de la Dumnezeu ci este un proces de schimbare a mintii si de invatare astfel incat sa eliberezi ceea ce deja ai primit. Daca nu intelegi ca deja ai primit tot ceea ce ai nevoie in duhul tau in momentul mantuirii, va exista mereu un element de indoiala. Sti ca este posibil si chiar promis in cuvantul lui Dumnezeu dar vei incerca sa obtii in lumea mentala, emotionala si fizica. Aceasta este formula sigura a esecului. Acest concept eronat poate duce si la o relatie cu Dumnezeu bazata pe performanta.: „daca sunt destul de bun, daca citesc destul din Biblie, daca imi platesc zeciuiala” si tot asa in incercarea de a motiva pe Dumnezeu sa-ti dea ceea ce ai nevoie. Este intelegerea gresita conform careia Dumnezeu nu ti-a dat tot ceea ce ai nevoie si ca intr-un fel trebuie sa devii suficient de bun pentru a obtine ceea ce ai nevoie.

Esti deja suficient de bun pentru a primi datorita lui Isus si a sacrificiului Lui. El deja a platit pretul pentru a primi tot ceea ce vei avea vreodata nevoie. De fapt deja ai capatat. Este doar o problema de intelegere a relatiei dintre duh, suflet si trup. Intelegerea relatiei dintre duh, suflet si trup este de o importanta capitala pentru fiecare crestin. Poate fi o chestiune de viata si de moarte si este fundatia pentru intelegerea a ceea ce scrie in Biblie.

Sursa


17 comentarii

Interviu cu Randy Clark la „It’s supernatural”

Bine ati venit in lumea mea unde e natural sa fie supranatural. Vedeti, multi oameni care vorbesc despre miracole, de fapt doar asta fac, vorbesc despre miracole, insotiti de spectacole ieftine de biserica care nu sunt de folos nimanui.

Invitatul meu calatoreste peste tot in lume si a vazut toate genurile de miracole despre care citim in Biblie in timpul in care Isus umbla pe pamant

Sid – Spune-mi de ziua in care te gandeai cat de binecuvantat esti  ca nu esti unul din oamenii religiosi seci care cred ca miracolele sunt de domeniul trecutului. Tu crezi in miracole si erai atat de multumitor lui Dumnezeu pentru asta, iar Dumnezeu ti-a vorbit. Ce ti-a spus atunci?

Randy –  Ei, si ce?

Sid –  Dumnezeu ti-a spus asta?

Randy – Da, stateam la masa in biroul meu de pastor baptist, si ii spuneam lui Dumnezeu „Sunt bucuros ca nu sunt liberal, si ca eu cred in miracole, sunt bucuros ca Tu ai facut lucruri supranaturale, ma bucur ca nu sunt printre cei care cred ca Tu ai incetat sa mai faci lucruri supranaturale, si eu cred ca Tu inca faci acele lucruri supranaturale”  Si ma asteptam cumva sa imi spuna „foarte bine, asa si trebuie sa crezi, bravo rob bun si credincios, sunt mandru de tine”  dar ceea ce am auzit foarte bine a fost  ” Si ce?”

Am fost foarte socat si L-am intrebat „Ce vrei sa spui cu acest „si ce?”.  In secunda urmatoare mi-a spus „da, tu probabil ca nu esti un liberal sau dintre cei care cred ca minunile s-au terminat, tu spui ca crezi in aceste minuni, dar tu nu te misti pe taramul minunilor”

Sid – Si ce ai facut cu un astfel de cuvant din partea lui Dumnezeu  „Si ce?” Ai facut ceva in directia asta?

Randy –  Am cheltuit sute de dolari pe carti, am inceput sa merg la toate conferintele  posibile de la penticostali, carismatici, carismatici catolici, am citit tot ce am putut citi ca sa invat cum sa ma misc in darurile Duhului Sfant, in special cuvantul de cunostinta, darul vindecarii si profetia, astea le cautam in special

Sid –  Cand ma gandesc la tine, ma gandesc la cineva care a auzit un cuvant din partea lui Dumnezeu, si acuma peste tot in locurile pe unde mergi in timp ce vorbesti oamenii sunt vindecati pe loc

Ai avut odata o conversatie la telefon in care s-a manifestat cuvantul de cunostinta, vorbesc aici despre informatii care nu vin din creierul tau ci de la Dumnezeu, despre lucruri pe care El deja le-a facut, si spunand aceste lucruri cuiva cu voce tare, ii da persoanei respective credinta sa paseasca in lumea invizibila si sa ia acea binecuvantare. Ai avut o conversatie telefonica, spune-mi despre asta.

Randy – Am auzit ca exista o biserica numita Vineyard, in acea vreme erau printre cei mai buni in antrenarea oamenilor, invatarea lor cum sa umble in darurile Duhului, si am sunat la acea biserica si era acolo un tip care tocmai a fost dat afara dintr-o alta denominatiune pentru ca pastor fiind a inceput sa se miste in dimensiunea supranaturala a darurilor Duhului, si el lucra acum  la Vineyard si m-a intrebat  „crezi in darul de cunostinta”? si am zis „Da , putem citi in 1Corinteni 12:8”

Mi-a spus „la ce foloseste ca sti adresa darului, daca nu sti sa te misti in acest dar?”

Mi-a spus cu privire la acest dar ca poti sa simti dureri care nu sunt ale tale, ca poti avea impresia ca auzi numele bolii respective, ca poti vedea un organ din trup, sau poti vedea cum cineva a fost ranit, poti vedea asta undeva in mintea ta.

Au fost cu mine in misiunile pe care le am cativa doctori care au fost impresionati de felul cum slujim oamenilor, si care vor sa adauge profesiei lor si acest dar de la Dumnezeu

Sid –  deci aveai o conersatie telefonica si dintr-o data ca o lumina in capu tau ai stiut ce se intampla. Spune-mi primul tau caz in care acest dar de cunostinta s-a manifestat, in care ai spus ceva anume si ai vazut rezultate

Randy – Ne rugam pt cineva care era la distanta, nu era cu noi, si in timp ce ne rugam pt acea persoana, in timp ce ma rugam am avut o durere de o secunda in ochii mei, si m-am speriat, m-am gandit ca nu e Dumenzeu asta, ma gandeam ca poate fi ceea ce tipul de la Vineyard mi-a spus cu 4 zile inainte, asa ca m-am dus in fata si am zis „cred, ca s-ar putea ca cineva de aici, probabil sa aiba probleme cu ochii”

Sid – ai incercat prin cuvinte sa te protejezi cumva de responsabilitatea a ceea ce ai spus?

Randy – Da. Si cineva s-a ridicat si mi-a spus ca are vederea deteriorate, persoana avea 67 ani si pierdea din vedere in partea periferica. Si m-am zis, “am pus caruta inaintea calului” ,nici nu m-am rugat pt ea si acum stiam ca e deja vindecata. I-am zis sa vina sus pe podium si am cerut intregii biserici sa vina pe podium „m-am gandit ca daca nu functioneaza sa nu fiu numai eu de vina”, asa ca i-am chemat pe toti sa se roage pt ea. Ne-am rugat si ca sa scurtez povestea, a fost vindecata, vederea i-a revenit si asta a fost primul caz de cuvant de cunostinta pe care l-am avut.

Sid – de multe ori am obs ca oamenii stiu lucruri despre alti oameni prin acest dar de cunostinta, si spunand aceste lucruri concrete, ii fac pe cei in cauza sa aiba credinta de a merge in lumea invizibila si de a lua prin credinta vindecarea. Sa va spun ce s-a intamplat cu Randy. Acest dar a inceput sa se dezvolte tot mai mult si dintr-o data a inceput o perioada in care parea ca nu se mai intampla nimic interesant in viata lui, lucrurile stagnau, si s-a gandit „trebuie sa ma apropi mai mult de Dumnezeu”  si s-a dus intr-o intalnire unde era o revarsare a Duhului asa puternica incat i-a schimbat total destinul si viata si acum nu numai ca au loc miracole cand el vorbeste, dar alti oameni incep sa se miste in aceleasi daruri ca si el dupa ce l-au auzit sau au primit rugaciune de la el.

Dintr-o data a fost o activare a supranaturalului in viata lui Randy, a inceput sa auda  vocea lui Dumnezeu….. ce ai auzit? Ganduri, voce audibila sau cum?

Randy – v-am spus cateva moduri prin care se manifesta darul de cunstinta, la mine cel mai frecvent se intampla sa simt durere in corp si asa pot sa descriu exact ce simte omul si care e problema si daca primesc in felu asta cuvantul de cunostinta, in 90 la suta din cazuri sunt in stare sa fiu clar si sa nu ma incurc in stiinta, iar in trecut daca primeam o impresie (adica ceva in mine imi spune ca asa ar sta lucrurile) am observat ca sunt mai putin precis, asa ca de-a lungul timpului am incercat sa ma prefectionez, sa inteleg cum vorbeste Domnul sa nu mai ratez ocazii, iar cu timpul, am ajuns sa am acelasi rezultat si la cuvintele de cunostinta care au venit prin „impresii”. La inceput m-am concentrat mai mult la ceea ce simteam fizic, si nu am dezvoltat latura cu „impresiile”  dar cu timpul am inteles mai bine cum functioneaza si cu „impresiile”

Sid – sunt uimit de un barbat pe care l-am intervievat inainte de a sti cineva de el in America, vorbesc de Rodney Howard Brown, stiu ca ai mers la intalnirile lui, flamand pentru a gusta mai mult din Dumnezeu, dar nu vroiai doar cat ai avut pana atunci, vroiai mai mult, inteleg ca ai postit, Il cautai pe Dumnezeu, ai mers la intalnirea asta , Rodney si-a pus mana pe tine si…. ce s-a intamplat?

Randy–  De fapt prima data cand s-a rugat pt mine, nu m-a atins, s-a rugat , mi-a dat ceea ce el avea (impartation) de pe scena, si am simtit foc trecand prin mine, electricitate, scututaturi.

Sid – te-ai speriat?

Randy– Da, pentru ca niciodata nu am experimentat mai mult decat lacrimi, cand am simtit dragostea lui Dumnezeu, dar niciodata nu am simtit putere in felul asta, a fost infricosator. Asta era in 83, iar in 89 m-am speriat tare, cand am simtit ca o sa mor de atata putere a lui Dumnezeu peste mine, pur si simplu am crezut ca atunci o sa mor.

Sid – i-ai cerut lui Dumnezeu sa se opreasca din acea revarsare?

Randy – Nu, nu i-am spus sa inceteze, dar I-am spus „Doamne ma speri, nu cred ca vrei sa ma omori dar oare rezist?”. Deci intamplarea cu intalnirea lui Rodney din  93, m-am gandit ca o sa fie ca cea precedenta, dar nu a fost asa, pur si simplu am cazut de pe picioare, nu am mai putut sta in picioare si m-am gandit „asta e sugestie psihologica, pt ca nu simt putere, nu simt electricitate, nici caldura, nici energie” dar cand am incercat sa ma ridic nu am putut. Am primit rugaciune de 5 ori in 24 de ore de la Rodney. Ceea ce am simtit a fost o pace incredibila, tocmai eram pe punctul sa am o cadere psihica, eram la marginea prapastiei, cand am mers la intalnirea lui Rodney, si am primit un transfer (impartation) de pace si bucurie, ras necontrolat.

Sid – deci era greu sa fi deprimat cu atat pace si bucurie in tine…

Randy – a fost incredibil, de fapt acum sunt implicat intr-o cantitate dubla de activitati cum eram atunci cand eram pe punctul de a claca, si acum nu sunt stresat, umblu in pace.

Sid– mi-ai spus ca nu ai putut sa te ridici fizic de la pamant, Ai incercat?

Randy– Da

Sid – Si ce s-a intamplat?

Randy– Nimic, Nu am putut sa fac nimic, simteam ca ceva f greu peste mine si acuma stiu ca nu trebuie sa te straduiesti sa te ridici cand esti asa, trebuie sa te abandonezi cu totul. In celelalte 4 situatii in care s-a rugat pt mine , probabil ca as fi putut sa ma ridic daca m-as fi impotrivit lui Dumnezeu, dar de data asta nu am putut.

Sid– ce s-a intamplat la prima intalnire pe care ai avut-o dupa aceasta experienta?

Randy– toti au fost terminati, cerul a coborat acolo

Sid– Adica?

Randy– oamenii au cazut pe jos cand m-am rugat pt ei,

Sid– de ce cadeau?

Randy– pt ca nu mai puteau sta in picioare

Sid– da, e o explicatie logica , dar totusi ce ii trantea la pamant?

Randy–  prezenta lui Dumnezeu. Unul dintre cuvintele prin care poti exprima slava lui Dumnezeu, este” greutatea prezentei Lui”, era asa o greutate a prezentei Lui acolo, unii cadeau pe spate, altii in fata

Asta e, si te poti impotrivi. Le spun oamenilor „nu va lasati sa cadeti din picioare doar asa, asta e o actiune a firii, dar nici nu va impotriviti cu toti muschii, nu va incordati muschii sa va impotriviti puterii lui Dumnezeu, ca sa nu cadeti din picioare, pur si simplu fiti ca panzele in vint, lasati-va dusi, lasati-L pe Dumnezeu sa va invete sa primiti”. Eu am incercat in trecut sa ma impotrivesc puterii lui Dumnezeu.

Sid– deci oamenii au cazut pe jos… si ce?  ce altceva s-a intamplat?

Randy– o multime de vindecari, multe vindecari ale launtrului oamenilor

Recent am fost si am vorbit intr-o scoala privata, care avea integrata si gradinita si liceul si ceva colegiu si Dumnezeu si-a facut aparitia cu puterea Lui, copiii erau cazuti cu fetzele la pamant inaintea lui Dumnezeu, dar acolo a fost o profesoara, crestina, dar care nu a fost niciodata constienta de tipul asta de manifestari, si desi nu ne-am rugat pt ea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea si a inceput sa simta caldura in maini si puterea Domnlui a venit peste ea, a inceput sa tremure si s-a dus la unul din membrii echipei noastre, si i-a spus „nu am simtit asta in viata mea”, s-a speriat, a fost ceva nou pt ea, si nu a stiut ce si cum. Fiica ei se afla in spitalul de psihiatrie de 6 luni si nu erau semne ca starea ei sa se imbunatateasca, medicii au spus ca nu stiu daca lucrurile se vor imbunatatii. Dupa acea intalnire s-a dus la spital la fiica ei si i-a spus”veau sa ma rog pt tine”, Si-a pus mainile peste acea fetita, niciodata inainte nu s-a mai rugat pt bolnavi  si fetita i-a spus „mama, mainile tale sunt extrem de calde”. Dupa 2 zile, psihiatrul a sunat-o pe acea femeie si i-a spus „nu stim ce se intampla cu fiica ta, pt ca de 6 luni nu am vazut nici o imbunatatire, iar in ultimele 2 zile s-au produs schimbari semnificative, si vrem sa ii dam drumul acasa in curand”

Sid– credeti ca asta e totul? Randy s-a dus intr-o biserica mica din Toronto Canada, acelasi fel de putere a erupt , oameni din toata lumea au calatorit si calatoresc la Toronto, sa primeasca, sa ia puterea de acolo. O sa il rog la final sa se roage pt voi ca aceeasi slava sa vina peste voi Slava lui Dumnezeu a cazut peste o biserica in Toronto, Randy Clark este omul prin care Dumnezeu a pornit cea mai mare trezire din zilele noastre, din nordul Americii, peste 4 milioane de oameni de peste tot din lume au fost schimbati dramatic dupa ce au avut de a face cu aceasta miscare a Duhului. Esti disperat dupa Dumnezue? Vrei mai mult din Dumnezue? Exista mai mult – asta e titlul cartii lui Randy in care suntem invatati cum sa ne miscam in darurile Duhlui si exista si o rugaciune special de impartation

Sid–  Randy merge in acea biserica mica din Toronto- Canada, si in urmatorii cativa ani, 4 milioane de oameni de peste tot din lume au venit in aceasta biserica. Vreau sa imi povestesti despre macar o singura persoana care a venit si a primit puterea (impartation). Sunt asa entuziasmat de cartea ta „Exista mai mult” (There is more), pt ca te rogi pt impartation, dar tu ai invatat treptat multe lucruri. Ai fi vrut sa ai informatiile astea cand ai inceput totul?

Randy– da, ar fi fost grozav

Sid– spune-mi despre unul din preferatii mei care au fost la Toronto si au fost schimbati radical. Am multi preferati, pentru care te-ai rugat, si dupa aia au intors lumea cu susul in jos intr-un mod pozitiv. Heidi si Rolland Baker, spune-mi despre  Heidi.

Randy– Ei bine, predicam despre transferul de putere (impartation) si nu a mai asteptat sfarsitul predicii, pur si simplu a alergat in timpul predicii in fatza si cand am vazut-o strigand, am avut un cuvant din partea Domnlui si i-am zis „Heidi, Dumnezeu vrea sa stie daca vrei Mozambicul”  si ea a spus „Da”. Ea era deja misionara acolo, asa ca la prima vedere era o intrebare ridicola, la fel ca si raspunsul, dar dupa asta m-am trezit spunandu-i „Dumnezeu iti va da natiunea Mozambic, vei vedea orbi care o sa vada, surzi si ologi vindecati si mortii vor invia”

Sid– ai avut o mare responsabilitate spunand asta. nu ti-a fost teama sa spui asta?

Randy – totul a fost asa puternic, incat am spus inainte sa am timp sa ma gandesc la consecinte. Heidi si acum imi spune ca am fost amandoi nebuni la faza aceea, pt ca in mod logic o misionara care a plantat 7 biserici in toata viata ei prin tarile prin care a fost, nu are cum sa cucereasca Mozambicul asa brusc. In urmatorii 7 ani a plantat 7000 de biserici  si aproximativ 1 milion de oameni au venit la Isus prin ea

Sid– totul prin transferul (impartation) dat unei singure persoane?

Randy – e foarte complex ce s-a intamplat cu ea. Ceea ce s-a intamplat in acele 7 zile in care a fost sub puterea lui Dumnezeu, electricitate, tremuraturi, caldura,  a auzit vocea lui Dumnezue, a avut viziuni etc, a dus cu ea in Mozambic si a profetit acelasi lucru pe care l-am profetit eu peste ea, peste 12 persoane si Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei deasemenea, si a fost o multiplicare a acelei puteri la mai multe persoane si asta continua si acum , isi pun mainile peste oameni si oamenii incep sa se miste in darurile Duhlui.

Sid– cati orfani are acum?

Randy – cate o mie in doua orfelinate, dar fiecare biserica are un mic orfelinat

Sid– asta nu e religia cu care te-ai obisnuit, iudaism, sau crestinism sau islam, asta e ceea ce putem citi in Noul Testament, ca a facut Isus, lucrarea identica a lui isus

Sti de oameni morti care au fost inviati in lucrarea lui Heidi si a celor 12 pt care s-a rugat ea?

Randy– prin lucrarea lor cred ca sunt 54 inviati pana acum  (emisiunea este inregistrata prin 2006)), cei mai multi printre musulmani

Sid – mortii astia au fost morti de cateva secunde, ore, zile?

Randy– stiu un caz care a fost mort de cateva ore, unul din hobby-urile mele e sa iau interviu celor care su fost inviati din morti

Sid– ai intalnit cazuri in care cei morti au avut experiente deosebite in timp ce erau morti? Eu vreau sa stiu ce vede omul in situatiile astea, toata lumea o sa murim, nu avem cum sa evitam asta, asa ca vreau sa stiu la ce sa ma astept

Randy–  de fapt eu interoghez mai mult pe cei care se roaga pt cei morti pt ca vreau sa vad asta intamplandu-se in lucrarea mea si altora, dar invierea din morti e unul dintre motivele pt care multi musulmani se intorc la Dumnezeu in provinciile din nordul Mozambicului.

Sid- mai e un om pe care l-am intervievat pt care te-ai rugat si dintr-o data poate vedea in lumea invizibila

Randy– Da, Gary Oates

Sid– pur si simplu vede in lumea invizibila

Randy– avem anual conferinte pt adolescenti si stiu cativa dintre ei care experimenteaza aceleasi lucruri ca si Gary

Sid- in cartea ta ai o rugaciune pt transfer de putere (impartation), parerea mea personala e ca invatatura e la fel de importanta ca si acest transfer (impartation), tu ai ambele in cartea asta

Daca esti flamand si insetat dupa lucruri reale, ai incercat cu religia, si e ok, ai legat relatii, e dragut, chestii sociale, socializare cu oamenii,dar simti ca exista cu mult mai mult decat atat, e vb de intimitatea cu Dumnezeu. Daca tu simti asta, nimeni nu paote lua asta de la tine. Exista mai mult

Randy, te rogi te rog pentru acest transfer ( impartation)? Asta inseamna ca acelasi fel de daruri care sunt in el si chair mai mari vor veni in viata ta chiar acum

Randy – Poate ca simti ceva, daca simti nu incerca sa opresti, nu te teme, Duhul lui Dumnezeu va veni peste tine, daca e energie, caldura, sau orice, daca iti vine sa plangi, plange

Tata tu sti pe cei care sunt flamanzi, si care doresc asta in viata lor, Tu ii sti pe cei care cred in asta, ii binecuvintez in Numele lui Isus si iti cer ca cerul sa devina real pt ei,  iti cer ca Duhul lui Dumnezeu sa vina peste ei, ca ingerii lui Dumnezeu sa fie trimisi  sa lucreze cu ei, ii binecuvintez . Ma rog Doamne ca darurile de cunostinta si proorocie sa inceapa sa se manifleste in vietile lor, sa stie despre altii, ii binecuvintez si puterea Ta sa curga acum in trupurile lor, puterea Ta sa curga in mintea lor. Ma rog sa ii faci o binecuvantare pentru ca ii binecuvintezi, ma rog ca aceasta putere sa curga prin ei cand se roaga pentru altii, ca ei sa simta energia Ta curgand in ei. In Numele lui Isus, ii binecuvantam si ne asteptam sa auzim marturii minunate despre felul in care Ii folosesti, pentru ca Tu nu ai preferati, am vazut cum folosesti tot felul de oameni, si daca are cineva nevoie de vindecare , atinge-i, vindeca-i, lasa-i sa simta puterea Ta in Numele lui Isus. Slaveste-Ti Numele, vindecandu-i. Amin

Randy Clark

Sid Roth – It’s supernatural


7 comentarii

Toti ne confruntam cu ispita

Toti ne confruntam cu inspita. Dar adevarul este ca putini oameni o fac intr-un mod eficient. Nu ar trebui sa fie asa si in nici un caz nu asa ar trebui sa stea lucrurile cu credinciosii. Exista cateva cai foarte simple si eficiente pentru a administra lupta cu ispita, cai pe care ar trebui sa le cunosti, si daca le vei pune in practica, iti garantez ca vei deveni un invingator.

Se spune “Esueaza in a planifica, si vei planifica esecul” Aceasta afirmatie ar putea sa nu fie adevarata cand este aplicata ispitei. Nu stiu pe nimeni care se trezeste dimineata si se roaga sa esueze cand se va confrunta cu ispita, dar stiu multi oameni care se trezesc in fiecare dimineata si esueaza in a-si face un plan cu privire la ceea ce Biblia ne spune ca ne vom confrunta cu siguranta  Asa ca in primul rand si cel mai important este ca tu sa fi pregatit. Aceasta este atat de simplu, incat ar trebui sa sa te ajute cineva sa nu intelegi. Dar se pare ca avem nevoie de mult ajutor pentru ca putini oameni isi pun timp deoparte sau fac efort sa se pregateasca.

2 Cronici 12:14 spune: El a facut lucruri rele, pentru ca nu si-a pus inima sa caute pe Domnul.

Aici se vorbeste despre Roboam, regele lui Iuda si fiul lui Solomon. A inceput ca fiind un rege bun care l-a cautat pe Domnul. Dar la fel ca multi oameni astazi, el nu a fost pregatit pentru ceea ce inevitabil a venit in drumul vietii lui. Cand Satan arunca ispita in calea ta, daca tu nu esti pregatit, este deja prea tarziu. Probabil vei pierde lupta.

Isus s-a pregatit. El a petrecut 30 de ani pregatindu-si intalnirea cu diavolul, si a inceput sa se pregateasca de devreme. De la varsta de 12 ani, I s-au pus intrebari de catre invatatorii legii care au fost uimiti de raspunsurile Sale. Este evident ca a petrecut ore in sir citind si studiind Scriptura. Sunt sigur ca studiul a durat toata viata Lui, chiar si Isus a avut nevoie de mai mult.

Inainte sa fie ispitit de Satan fata in fata, El a fost uns cu Duhul Sfant dupa ce a fost botezat de catre Ioan in raul Iordan. Isus a mers in pustie sa fie ispitit de diavol, plin de puterea Duhului Sfant.

Fiind plin cu Duhul Sfant este un element absolut necesar pentru a invinge ispita. Sunt multi crestini care au primit Duhul Sfant cu ani in urma, si nu au mai fost plini de Duhul Sfant nici macar o zi dupa aceea. Nu este vorba de ceea ce ni s-a intamplat cu ani in urma, noi trebuie sa ramanem plini de Duhul Sfant. Unul dintre modurile prin care putem ramane asa, este sa ne facem un obicei din a vorbi in limbi. Iuda 1:20-21 spune: Dar voi, preaiubitilor, ziditi-va sufleteste pe credinta voastra preasfanta, rugati-va prin Duhul Sfant, tineti-va in dragostea lui Dumnezeu si asteptati indurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viata vesnica.”

Rugaciunea in limbi ne zideste credinta. De cate ori ai avut nevoie de credinta ca sa depasesti o anumita incercare, si totusi nu ai folosit acest dar al Duhului Sfant? Vs 21 spune deasemenea ca ne tine in dragostea lui Dumnezeu cand vorbim in limbi. I-ai cerut vreodata lui Dumnezeu sa toarne dragostea Lui peste tine? Imi imaginez ca ai facut asta, dar aici nu ne spune sa ne rugam in felul acesta, ne spune ca suntem tinuti  in dragostea lui Dumnezeu. Si facem asta cand vorbim in limbi. . Noi nu ii cerem lui Dumnezeu ceea ce El deja ne-a dat, pur si simplu aprindem dragostea care deja ne-a fost incredintata, prin vorbirea in limbi. Acesta este un dar puternic.

Isaia 28:11-12 spune: Ei bine! Prin niste oameni cu buze balbaitoare si cu vorbirea straina va vorbi poporului acestuia, Domnul. El ii zicea: „Iata odihna; lasati pe cel ostenit sa se odihneasca; iata locul de odihna!” Dar ei n-au vrut sa asculte”

Ai avut vreodata nevoie de improspatare? Iti garantez ca ai avut nevoie, si acest verset spune ca vorbirea in limbi este calea sa primesti improspatare (odihna). Avem la indemana un dar extraordinar de puternic prin Duhul Sfant, dar putini beneficiaza de avantajele lui. In loc de asta, ii cerem lui Dumnezeu sa faca ceea ce El ne-a spus noua sa facem. Trebuie sa folosim acest dar al vorbirii in limbi ca sa ne starnim (sa aprindem credinta), altfel riscam sa ne cufundam.

De asemenea tu trebuie sa sti cine esti. Matei 4 si Luca 4 vorbesc despre ispitirea lui Isus in pustie. Unul dintre cele mai extraordinare aspecte ale acestei ispitiri a fost ca Satan a inceput doua din cele trei ispitiri cu cuvintele “Daca esti Fiul lui Dumnezeu”. Multi oameni nu isi dau seama de ceea ce inseamna asta. Adevarata ispita a fost incercarea lui Satan de a-L face pe Isus sa se indoiasca de identitatea Lui. Exact in acelasi fel i-a atacat sip e Adam si Eva. Sarpele i-a spus Evei ca daca va manca din fructul interzis, va deveni ca Dumnezeu(Gen 3:5) Adevarul este ca Eva a fost deja ca Dumnezeu, dar ea nu a stiut asta. Primul Adam a pacatuit, pentru ca nu a stiut cine era cu adevarat. Al doilea Adam, Isus, nu a pacatuit, pentru ca a stiut cine era. Ati cunoaste identitatea in Hristos, este una din cele mai bune aparari pe care le poti avea impotriva ispitei.

Isus tocmai L-a auzit pe Tatal Lui spunandu-I intr-o voce audibila :”Acesta este Fiul Meu preaiubit in care imi gasesc placerea  (Matei 3:17)

A existat deasemenea un semn vizibil de la Dumnezeu cand Duhul Sfant s-a coborat peste Isus in forma de porumbel. Isus a trebuit sa isi ancoreze credinta in ceea ce Tatal i-a spus ca este. Dar imediat Satan a venit la El spunandu-I: “Daca esti Fiul lui Dumenzeu, porunceste ca pietrele acestea sa se faca paini” (Matei 4:3)

Adevarata ispita nu a fost niciodata transformarea pietrelor in paine, ci a fost incercarea lui Satan de a-L manipula pe Isus ca sa se indoiasca de Cuvantul Tatalui si sa faca ceva ca sa dovedeasca ca El este Fiul lui Dumnezeu. Satan a incercat sa gaseasca si sa exploateze orice nesiguranta in Isus.

Cand ai fost copil, sunt sigur ca cineva la un moment dat te-a preseat sa te faca sa faci o prostie. Adevarata provocare nu a fost daca tu poti sa nu sa o faci acel lucru ci daca iti era teama sa o faci. E trist sa spun, dar multi dintre noi am facut ceva care ne-a ranit si ne-a adus rusine doar ca sa dovedim ca nu ne temem. Tot ce am reusit sa facem a fost sa demonstram ca ne era teama de dezaprobarea lor atat de mult incat nu am mai vrut sa facem ceea ce era corect. De fapt raspunsul care nu era bazat pe frica trebuia sa fie acela de a ne continua drumul, siguri pe ceea ce suntem, castigand respectul prin caracterul nostru mai degraba decat prin performantele noastre.

Satan l-a presat pe Isus – “Daca esti Fiul lui Dumnezeu, daca ceea ce ai auzit de la Tatal printr-o voce audibila chiar este adevarat, atunci demonstreaz-o, si transforma pietrele in paini”. Transformarea unei pietre in paine, nu ar fi fost un pacat. Ar fi fost pacat daca Isus s-ar fi indoit de cuvintele pe care Tatal le-a declarat despre cine este El, prin a avea mai multa incredere in ceea ce un miracol ar putea spune despre El. Trebuie sa sti cine esti, daca vrei sa invingi ispita. Nu conteaza ce forma va lua ispita lui Satan, toate aceste ispite sunt directionate ca sa iti cauzeze indoala cu privire la cine esti tu.

Este de asemenea important sa intelegem ca toate ispitele isi au radacina in egoism. De fapt, egoismul nostru este adevaratul camp de lupta a lui Satan. Isus l-a deposedat de putere acum 2000 de ani, asa ca singura cale prin care ne poate pacali este prin dorintele noastre egoiste. Biblia ne spune exact care sunt ele in 1 Ioan 2:16 Caci tot ce este in lume: pofta firii pamantesti, pofta ochilor si laudarosia vietii, nu este de la Tatal, ci din lume.”

Si in Iacov 1:14 citim: Ci fiecare este ispitit cand este atras de pofta lui insus si momit”

Satan nu este fara limite, minciuna (inselatoria) este singura lui arma. Tot ce poate el, este sa ne insele, sa ne faca sa ne gandim daca intr-adevar Dumnezeu poate implini sau nu vietile noastre. Fiecare ispita a vrajmasului este impachetata intr-o forma de pofta a carnii, pofta a ochilor si mandria vietii (laudarosia vietii). Dar toate sunt dorinte care exista ca sa ne momeasca si sa ne faca sa ne indoim ca Dumnezeu va veni in intampinarea nevoilor noastre. egoismul este intotdeauna terenul de lupta favorit al diavolului, si cand egoismul face regulile in viata noastra, deschidem usa spre comploturile lui inselatoare.

Nu poti fi ispitit daca nu te-ai gandit prima data. Toate ispitele sunt legate de ceea ce gandim. Deci daca iti controlezi gandurile, vei controla ispitele. Acesta este un adevar simplu dar profund. Este motivul pentru care majoritatea oamenilor cad in ispita. E ca si cum o femeie nu vrea sa ramana insarcinata, dar continua sa intretina raporturi sexuale fara nici o masura de contraceptie. Mai devreme sau mai tarziu va ramanea insarcinata. Gandindu-te la lucruri gresite destul timp, mai devreme sau mai tarziu vei cadea in pacat cand vei fi ispitit.

Filipeni 4:8 spune: “Incolo, fratii mei, tot ce este adevarat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapta buna si orice lauda, aceea sa va insufleteasca.”

Ispita va veni, dar este greu pentru diavol sa te insele daca mintea ta este umpluta cu aceste lucruri. Satan poate lucra doar cu ceea ce deja tu i-ai dat, asa ca nu-i da nici un spatiu in mintea ta. Vei fi in stare sa eviti multe ispite cu care te confrunti daca vei pune asta in practica.

Cuvantul este puternic – foloseste-l. Isus a ripostat fata de fiecare ispita a diavolului cu Cuvantul. Gandeste-te la asta, Isus era Cuvantul, si tot ceea ce El a spus a venit din Scriptura si a fost mai mult decat suficient ca sa Il mustre pe diavol. El a spus “Este scris” si apoi a citat Cuvantul lui Dumnezeu. Daca a fost important pentru Isus sa citeze Cuvantul lui Dumnezeu, cu atat mai important este pentru noi sa facem acelasi lucru. Trebuie sa cunoastem Cuvantul lui Dumnezeu ca sa putem invinge eficient ispita. Aceasta vine in legatura cu ceea ce spuneam la inceput, tu trebuie sa fi pregatit, nu poti cita un verset, daca nu l-ai invatat, si daca nu exista putere in ceea ce sti si intelegi.

Nu astepta pana esti in mijlocul unei ispite uriase ca sa incepi sa te gandesti la felul cum poti sa o confrunti, va fi prea tarziu. I-ati timp si pregateste-te pentru aceste ispite care inevitabil vor veni in drumul tau.

Andrew Wommack


77 comentarii

Dumnezeu vrea sa fii vindecat!

Isus a folosit miracolele ca pe un clopotel cu care sa atraga oamenii. El le-a folosit sa demonstreze ca poate ierta pacatele (Marcu 2:10-12). Dumnezeu le-a folosit sa-L adevereasca pe Isus si mesajul Sau (Evrei 2:3-4). El a spus ca predicarea Cuvantului Sau va fi confirmat de semne si minuni (Marcu 16:20)

De ce nu vedem manifestarea puternica a vindecarii Sale? Nu mai sufera oamenii de boli? Nu-i mai iubeste Isus pe oameni astazi la fel de mult cum a facut-o cand era pe pamant? Nu mai au nevoie credinciosii sa vada demonstrarea puterii Lui?

Nu doar ca astazi avem nevoie de puterea vindecatoare a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea sa toarne aceasta putere. Aleluia! Vindecarea nu depinde doar de Dumnezeu, nu Dumnezeu decide cine este vindecat si cine nu. Aceasta este o afirmatie radicala, dar adevarata.

Una dintre cele mai rele doctrine in biserica este credinta ca Dumnezeu controleaza tot ce se intampla. Crestinii fundamentalisti evanghelici cred ca Dumnezeu controleaza si permite tot ce se intampla, si ca Satan trebuie sa aiba permisiunea lui Dumnezeu inainte sa poata sa faca ceva.

Aceasta este o teologie convenabila, pentru ca il scuteste pe individ de orice responsabilitate personala. Acesta este si motivul pentru care aceasta teologie este atat de populara. Stiu ca aceasta ii poate soca pe unii, dar asta e adevarul iar aceasta credinta te va ucide. Voia lui Dumnezeu nu devine automat realitate. Noi trebuie sa credem si sa colaboram cu Dumnezeu ca sa primim ceea ce El ne-a furnizat, inclusiv cand este vorba despre mantuire.

2 Petru 3:9 spune ca Dumnezeu nu vrea ca cineva sa piara: “Domnul nu intarzie in implinirea fagaduintei Lui, cum cred unii; ci are o indelunga rabdare pentru voi si doreste ca niciunul sa nu piara, ci toti sa vina la pocainta.”

Versetul acesta este cat se poate de clar. Nu este voia lui Dumnezeu ca cineva sa piara, dar totusi ei pier. De fapt Isus a spus ca mai multi oameni vor intra pe usa larga care duce la pieire, decat cei care vor intra pe usa stramta care duce la viata (Matei 7:13-14). Dumnezeu nu forteaza pe nimeni ca sa fie mantuit.

Oamenii nu trebuie sa Ii ceara lui Isus sa fie salvati, ei doar trebuie sa creada minunata veste ca pacatele lor deja sunt iertate si sa primeasca mantuirea (Fapte 16:31). Acelasi lucru este valabil si in ce priveste vindecarea.  Dumnezeu deja a realizat vindecarea pentru toti, asa cum El a platit deja pentru iertarea pacatelor tuturor.

Vindecarea este o lucrare deja implinita. 1Petru 2;24 spune: “El a purtat pacatele noastre in trupul Sau, pe lemn, pentru ca noi, fiind morti fata de pacate, sa traim pentru neprihanire; prin ranile Lui ati fost vindecati.”

Isus nu mai vindeca oameni astazi – vindecarea a fost data acum 2000 de ani in Ierusalim, cand El a purtat acele rani pe spatele Lui. El nu va mai fi ranit, nu va mai primi alte rani. Oamenii astazi doar primesc prin credinta ceea ce deja a fost implinit de Isus cu mii de ani in urma.

Biblia nu ne spune sa ne rugam pentru bolnavi, in sensul ca suntem neputinciosi sa le aducem vindecare. Este exact opusul: Isus ne-a spus NOUA sa VINDECAM bolnavi (Matei 10:1,8, Luca 9:1 si 10:9) Exista o mare diferenta intre a-I cere Domnului sa vindecare bolnavii si a-i vindeca noi.

Cei mai multi crestini sunt ingroziti de ceea ce tocmai am spus. Ei cred “Dar cine te crezi tu?” Ei bine, fara Isus sunt un nimic (Ioan 15:5), dar vestea buna este ca nu sunt fara Isus. El niciodata nu ma va lasa si nu ma va parasi (Evrei 13:5) Aleluia. Asa ca pot spune cu apostolul Petru “Ceea ce am iti dau” (Fapte 3:6)

Aceasta este ceea ce Petru a spus cand a slujit unui olog in Fapte 3. Petru nu s-a rugat pentru acest om. El nu a spus “O, Dumnezeule, noi nu putem face nimic fara tine. Te rog vindeca-l pe acest om daca este voia Ta”. Intotdeauna este voia lui Dumnezeu sa vindece (3 Ioan 2) Noi nu cerem si apoi asteptam sa vedem ce se intampla. Asta nu este credinta in Cuvantul Sau. In loc sa cersim, noi trebuie sa devenim credinciosii care cunoastem voia lui Dumnezeu si folosim autoritatea sa vindecam.

Daca actionam in felul acesta astazi, vom fi dati afara din majoritatea bisericilor. La urma urmei, cine ne credem noi? Crestinii nu cred in aceste lucruri. Si aceasta este doar un motiv pentru care nu vedem mai mult din puterea vindecatoare a lui Isus manifestandu-se.

M-am rugat pentru mii de oameni in intalnirile mele de-a lungul tarii, si nu am ajuns sa vad fiecare persoana vindecata. Poate fi o problema in inima celui care primeste rugaciunea, sau poate fi ceva ce eu nu inteleg cu privire la persoana respectiva. Dar de un lucru sunt sigur – nu e vina lui Dumnezeu.

Andrew Wommack


6 comentarii

A cui neprihanire?

Cuvantul “neprihanit”a devenit un cliché religios, care si-a pierdut insemnatatea penru multi oameni. Chiar si crestinii sunt confuzi cu privire la ce inseamna neprihanirea si cum o poti primi. Aceasta a condus la o societate care nu are o intelegere clara asupra a ceea ce trebuie sa faci ca sa ai o relatie cu Dumnezeu. Aceasta reflecta colapsul moral al natiunii noastre. Este imperativ sa ne intoarcem la fundamentul neprihanirii.

“Neprihanirea” si echivalentul ei “dreptatea” apar de 540 de ori in 520 de versete in Biblie. In contrast “credinciosia” si “credincios” sunt folosite doar de 348 de ori in 328 versete. Aceasta inseamna ca sunt de 1,5 ori mai multe versete despre neprihanire decat despre credinta. Neprihanirea este importanta.

Definitia unui om obisnuit cu privire la neprihanire este simpla, “a fi intr-o relatie corecta cu Dumnezeu”. Neprihanirea este conditia necesara ca sa fi intr-o relatie corecta cu Dumnezeu. Acesta se poate intampla doar printr-o credinta si dependenta TOTALA de Hristos. Nu exista alta cale, si nu exista nimic altceva ce noi putem adauga credintei noastre ca sa obtinem o relatie corecta cu Domnul (Rom 11:6)

Unul din lucrurile care ii orbesc pe oameni este lipsa intelegerii adevaratei neprihaniri, si confuzia despre cum putem deveni drepti in fata lui Dumnezeu. Este general acceptat ca faptele noastre sunt factorul determinant in judecata lui Dumnezeu asupra neprihanirii noastre. Aceasta nu este adevarat. Exista o relatie intre fapte si a fi drept in fata lui Dumnezeu, dar relatia corecta cu Dumnezeu produce fapte si nu invers. Altfel spus, noi nu suntem facuti neprihaniti prin ceea ce facem.

Neprihanirea este un dar care vine de la Domnul pentru aceia care accepta ceea ce Isus a facut pentru ei prin credinta. (Romani 5:17-18) Darul mantuirii produce o schimbare in inima, care ne schimba faptele. Faptele nu schimba inima noastra. Domnul se uita la inima omului (1Samuel 16:7) si noi trebuie sa fim neprihaniti in inimile noastre ca sa ne inchinam intr-adevar lui Dumnezeu (Ioan 4:24)

Este o greseala sa gandesti ca facand fapte bune, asta ne face drepti, este aceeasi eroare pe care fariseii au facut-o. Religia intotdeauna a predicat ca daca ne curatim faptele, inimile noastre vor deveni curate deasemenea. Isus a invatat exact opusul (Matei 23:25-26). Prin schimbarea inimii noastre, ni se schimba faptele. Inima este problema. Faptele indica doar ce exista in inima noastra. Actiunile sunt roade pe care inima le produce.

Crestinii de astazi adesea subliniaza faptele in loc sa sublinieze problematica inimii. Aceasta este reflecatata in eforturile excesive ale crestinilor de a legifera schimbarea faptele oamenilor in loc sa isi schimbe inimile prin predicarea Evangheliei. Evanghelia este cea care contine puterea lui Dumnezeu, nu grupurile cu tenta politica (Romani 1:16). Legile afecteaza doar faptele. Evanghelia schimba inimile. Odata inimile schimbate, se vor schimba si faptele.

Scriptura ne spune “Noi rataceam cu totii ca niste oi, fiecare isi vedea de drumul lui, dar Domnul a facut sa cada asupra Lui nelegiuirea noastra a tuturor.” (Isaia 53:6). Din nou, in Romani 3:23 Scriptura ne spune “Caci toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu”. “Nu este niciun om neprihanit, niciunul macar.” (Romani 3:10)

Minunatul plan al mantuirii consta in faptul ca acei care isi pun credinta in Isus si in ceea ce El a facut pentru noi, primesc ceea ce El merita. Pe de alta parte, acei care nu isi pun increderea in Hristos, in cele din urma vor primi ceea ce ei merita.  Credeti-ma, nimeni nu isi doreste asta. Religia i-a instruit subtil pe oameni sa se increada in propria lor bunatate in loc de bunatatea lui Dumnezeu. Aceasta nu va functiona niciodata “pentru ca toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23)

Povestea biblica in care o mana a scris pe perete ilustreaza acest punct. (Daniel 5:1-31). Belsatar era regele Babilonului. Tatal lui , Nebucadnetar, a cucerit natiunea Israel si a a dus toata bogatia templului impreuna cu toti locuitorii Ierusalimului, in Babilon. In timpul unei petreceri extravagante, impreuna cu 1000 de participanti, Belsatar a inchinat paharul dumnezeilor lui, folosind vasele de aur din templul lui Ierusalim, ceea ce a fost o sfidare pe fata a Dumnezeului lui Israel.

Domnul a actionat dramatic printr-o mana care a scris pe un perete in fata lui Belsatar si a invitatilor sai. Belsatar i-a chemat pe toti magicienii si inteleptii lui sa descifreze scrisul dar niciunul nu a reusit aceasta. Apoi regina i-a amintit lui Belsatar de Daniel care interpretase vise si viziuni lui Nebucadnetar, atunci cand nimeni altcineva nu era in stare sa faca asta. Daniel a fost somat sa vina iar scrisul a fost descifrat.

Mesajul de la Dumnezeu spunea ca Belsatar a fost cantarit si a fost gasit usor. Imparatia lui a fost divizata si data mezilor si persilor. Aceasta s-a intamplat in acea seara. Belsatar a fost detronat si Darius, a preluat tronul.

Daca noi am fi pusi in balanta cu neprihanirea lui Dumnezeu, asa cum a fost Belsatar, si noi am fi gasiti usori. Neprihanirea lui Dumnezeu ete intotdeauna mai cantitativa si mai calitativa decat ar putea fi neprihanirea noastra vreodata. Neprihanirea noastra este ca o carpa murdara fata de neprihanirea lui Dumnezeu (Isaia 64:6)

Cineva ar putea spune: “Dar nu este correct. Nici unul nu ne putem compara cu neprihanirea lui Dumnezeu”. Este perfect corect. Neprihanirea lui Dumnezeu este standardul la care toti trebuie sa fim cantariti si masurati. Acestea fiind spuse, cum poate fi cineva mantuit? Raspunsul este ca nimeni nu poate fi salvat, daca se increde in propria neprihanire. Noi toti trebuie sa avem o neprihanire care sa depaseasca orice am putea noi produce prin efortul propriu. Aici intervine Isus.

Isus a fost intr-o relatie corecta cu Dumnezeu, asa cum nimeni altcineva nu poate fi. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu intrupat (1Timotei 3:16). El este sfant, pur si fara pacat, si cu toate acestea El a devenit pacat pentru noi (2Corinteni 5:21), fara sa aiba vreo vina in dreptul Sau. El a luat pacatul nostru in trupul Lui pe cruce (1Petru 2:24). “Dispretuit si parasit de oameni, Om al durerii si obisnuit cu suferinta, era asa de dispretuit, ca iti intorceai fata de la El, si noi nu L-am bagat in seama.  Totusi El suferintele noastre le-a purtat, si durerile noastre le-a luat asupra Lui, si noi am crezut ca este pedepsit, lovit de Dumnezeu si smerit.” (Isaia 53:4-5)

In schimbul preluarii pacatului de catre Isus, acei care isi pun credinta in El, primesc neprihanirea Lui in loc de neprihanirea proprie. Nu faptele noastre ne fac acceptabili in fata Tatalui ci increderea in Isus care ne daruieste neprihanirea lui Isus in duhurile noastre nascute din nou care ne fac sa putem sta drepti in fata lui Dumnezeu.

Cei care nu inteleg aceasta neprihanire, care vine de la Dumnezeu sub forma unui dar, devin frustrati incercand sa isi stabileasca propria neprihanire prin fapte bune (Romani 10:3). Nu va functiona. Este o situatie de totul sau nimic (Romani 11:6). Trebuie sa ne incredem total  in ceea ce Isus a facut pentru noi ca sa obtina o relatie dreapta cu Dumnezeu. Orice incredere in propria neprihanire va face zadarnica ispasirea lui Hristos pentru noi (Galateni 5:4)

Aceasta este conditia a milioane de oameni din trupul lui Hristos, astazi. Ei primesc mantuirea prin faptul ca isi pun increderea totala in Hristos pentru iertarea pacatelor, dar apoi se intorc la a crede ca Domnul relationeaza cu ei doar pe baza propriilor fapte, asta intamplandu-se imediat dupa mantuire. Aceasta nu este adevarat.

Coloseni 2:6 spune: Astfel, dar, dupa cum ati primit pe Hristos Isus, Domnul, asa sa si umblati in El” Aceasta inseamna ca daca ai fost salvat punandu-ti increderea doar in harul lui Dumnezeu, trebuie sa mentii acea relatie in aceleasi conditii. Unii oameni canta “Asa cum sunt la Tine vin” atunci cand sunt nascuti din nou. Ei trebuie sa cante acest cantec pe tot parcursul vietii lor de crestini.

Esecul in intelegerea acestui adevar este radacina tuturor sentimentelor de vinovatie si condamanare. Singurul mod prin care Satan poate patrunde in vietile noastre este pacatul. Daca noi intelegem relatia noastra corecta cu Dumnezeu pe baza a ceea ce a facut Isus pentru noi, si nu pe baza propriilor fapte, puterea lui Satan de condamnare, pleaca. Cei care traiesc cu sentimentul de nevrednicie nu se incred in neprihanirea lui Dumnezeu, ci se uita la propriile fapte ca sa poata sta drept in fata lui Dumenzeu. Aceasta insa niciodata nu va functiona.

Andrew Wommack